Décision judiciaire de Raad van State, 15 janvier 2019

Date de Résolution15 janvier 2019
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.407 van 15 januari 2019 in de zaak A. 227.181/X-17.418.

In zake : Mohammad MUSAWI bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dennis Van Overstraeten kantoor houdend te 9040 Gent Antwerpsesteenweg 294 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD KORTRIJK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B Bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 11 januari 2019, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van “de administratieve beslissing (besluit) vanwege de burgemeester van Kortrijk d.d. 4 januari 2019 houdende het opleggen aan verzoeker van een tijdelijk plaatsverbod en een contactverbod [en] de bevestiging van het besluit door het college van burgemeester en schepenen op 7 januari 2019”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Aan verzoeker is bij beschikking nr. 646 van 15 januari 2019 het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend omdat hij aan de voorwaarden voldoet van de volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand.

X-17.418-1/5

De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019, om 10.30 uur.

Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Flora Wauters, die loco advocaat Dennis Van Overstraeten verschijnt voor verzoeker, en advocaat Leandra Decuyper, die verschijnt voor de verwerende, zijn gehoord.

Eerste auditeur Sofie De Doncker heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. In een bestuurlijk verslag van 2 januari 2019 signaleert de lokale politie aan de burgemeester van de stad Kortrijk “problemen tussen twee bevolkingsgroepen in Kortrijk, namelijk tussen de Afghaanse en Tsjetsjeense gemeenschap”.

Het verslag leidt ertoe dat de burgemeester op 4 januari 2019 jegens verzoeker, eensdeels, op grond van “artikel 133 annex 135” van de nieuwe gemeentewet een tijdelijk verbod van vier maanden oplegt om zich op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT