Décision judiciaire de Raad van State, 18 décembre 2018

Date de Résolution18 décembre 2018
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

ARREST

nr. 243.271 van 18 december 2018 in de zaak A. 226.922/IX-9474

In zake: Philip DEWINTER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Luc Deceuninck kantoor houdend te 9120 Beveren-Waas Kloosterstraat 87 bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door: 1. de Eerste minister 2. de minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jürgen Vanpraet en Yannick Peeters kantoor houdend te 8820 Torhout

Oostendestraat 306 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 11 december 2018, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

“1. De beslissing […] verwoord door de Eerste Minister in zijn verklaring op 6 december 2018 in de plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, al dan niet in naam van de regering dan wel in eigen naam, waarbij hij stelde dat hij de instructienota, waarvan de schorsing hierna gevorderd wordt sub 2, zou handhaven, indien de Kamer het haar in de plenaire vergadering van 6 december 2018 voorgelegde voorstel tot resolutie over het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie zou aannemen (wat in voornoemde plenaire zitting van 6 december 2018 gebeurd is). 2. De instructienota van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 oktober 2018, gegeven aan de Belgische ambassadeur (Permanente vertegenwoor-

diger) bij de Verenigde Naties, om het Mondiaal Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie [...] uit te dragen, te steunen en dus goed te keuren in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York (normaal) op of rond 19 december 2018. 3. De akten en/of handelingen houdende de goedkeuring van voornoemd Compact, gesteld te Marrakesh door de Eerste Minister op 10 december 2018. 4. Alle andere sinds 3 oktober 2018 door de Federale Regering of door één van haar leden uitgegeven soortgelijke instructienota‟s waarvan de inhoud zou overeenstemmen met de sub 2 aangehaalde instructienota van 3 oktober 2018.”

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Met toepassing van artikel 90, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, is de zaak verwezen naar een kamer met drie leden.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 december 2018, om 10.00 uur.

Staatsraad Bert Thys heeft verslag uitgebracht.

Philip Dewinter, advocaat Luc Deceuninck, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaten Jürgen Vanpraet en Yannick Peeters, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur-generaal Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Verzoeker is lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

3.2. Op 19 september 2016 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen over de Verklaring van New York voor Vluchtelingen en Migranten. Daarin is voorzien in het tot stand brengen van een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in 2018.

Na intergouvernementele onderhandelingen wordt op 13 juli 2018 de definitieve tekst van dat pact (hierna: het Migratiepact) overeengekomen.

3.3. Luidens het verslag van de vergadering van 12 september 2018 van de zogenaamde CoorMulti bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken gaan “[a]lle aanwezige vertegenwoordigers [...] akkoord met de tekst en bijgevolg met de goedkeuring door ons land op de Conferentie van Marrakesh, evenals de actieve promotie van de tekst bij derde landen”.

3.4. Op 3 oktober 2018 richt de minister van Buitenlandse Zaken een nota aan onder meer de permanente vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties waarin hij de stand van zaken met betrekking tot het “Global Compact for Migration – Conferentie van Marrakesh” als volgt samenvat:

“Op 13.07.18 werd na lange onderhandelingen de eindtekst van de Global Compact for Migration (GCM) overeengekomen.

De GCM is een eerste belangrijke eerste stap naar betere internationale samenwerking rond „safe, orderly and regular migration‟.

Deze tekst bevat de voor België essentiële punten, overschrijdt geen Belgische rode lijnen en kan worden gesteund en goedgekeurd op de Conferentie van Marrakech (10-11 december 2018).

De tekst kan bovendien actief worden gepromoot ten aanzien van derde landen.”

3.5. Op 6 december 2018 ligt in de Kamer van volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie “over de ondertekening door België van het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie” ter stemming.

De Eerste minister verklaart dat indien de resolutie wordt aangenomen, hij dat zou beschouwen als “een zeer sterk signaal van het Parlement, dat de burgers van dit land vertegenwoordigt”, en dat hij zich “uit respect voor onze instellingen en de Grondwet persoonlijk erdoor gebonden zou voelen” (vertaling, voorlopige versie integraal verslag plenumvergadering van 6 december 2018 namiddag, p. 44).

De resolutie, waarin een verzoek aan de regering is opgenomen om “het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie goed te keuren”, wordt aangenomen met 107 ja-stemmen tegen 36 nee-stemmen (voorlopige versie integraal verslag plenumvergadering van 6 december 2018 namiddag, p. 52).

3.6. Bij koninklijk besluit van 9 december 2018 wordt het ontslag aanvaard van drie ministers en twee staatssecretarissen. Bij ditzelfde koninklijk besluit worden de twee andere staatssecretarissen van de federale regering benoemd tot minister en worden de bevoegdheden van de leden van de regering wier ontslag is aanvaard, toegewezen aan andere leden (BS 10 december 2018).

3.7. Op 10 en 11 december 2018 heeft de VN-conferentie te Marrakesh plaats, waarop de eerste minister aanwezig is en het Migratiepact volgens de verwerende partij bij consensus wordt aangenomen als een slotdocument...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT