Vonnis van Raad van State, 13 december 2018

Datum uitspraak:13 december 2018
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het middel dat ervan uitgaat dat het bruto-bouwvolume van de "overige constructies" bedoeld in art. 4.1.1, 7°, VCRO gemeten wordt met uitsluiting van de in die bepaling bedoelde fysisch aansluitende aanhorigheden van deze constructies, faalt naar recht.

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER A R R E S T nr. 243.237 van 13 december 2018 in de zaak A. 224.755/VII-40.227. In zake : Patrick VAN DE VYVER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Greg Jacobs kantoor houdend te 1040 Brussel Nerviërslaan 35, bus 15 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen : de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 12 maart 2018, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb/A/1718/0505 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 30 januari 2018 in de zaak 1516/RvVb/0004/A. II. Verloop van de rechtspleging 2. Een beschikking van 19 april 2018 verklaart het cassatieberoep toelaatbaar. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend. Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State. VII-40.227-1/6

Verzoeker heeft een verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend teneinde te worden gehoord.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 november 2018. Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht. Advocaat Stefanie Pascal, die loco advocaat Greg Jacobs verschijnt voor verzoeker, is gehoord. Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. III. Feiten 3.1. Met een besluit van 9 juli 2015 weigert de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant aan verzoeker een stedenbouwkundige vergunning “voor renovatie- en onderhoudswerken aan een weekendverblijf”. 3.2. Het bestreden arrest verwerpt de vordering van verzoeker tot vernietiging van de vergunningsbeslissing. VII-40.227-2/6

IV. Onderzoek van het enige middel

Uiteenzetting van het middel 4. Verzoeker voert de schending aan van artikel 4.1.1, 7°, b), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) en “van de materiële motiveringsplicht”: “Doordat in het bestreden arrest wordt geoordeeld dat, om te kunnen spreken van een hoofdzakelijk vergunde constructie in de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT