Vonnis van Raad van State, 13 december 2018

Datum uitspraak:13 december 2018
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het bestreden arrest aanvaardt het belang omdat de verzoekende partijen voor de RvVb eigenaar zijn van de aanpalende woning en de aantasting van het woon- en leefklimaat aanvoeren van de woning en dus niet van henzelf, nu zij die woning niet zelf bewonen, wat niet tot gevolg heeft dat het vereiste persoonlijke karakter ontbeert. Verder stelt het bestreden besluit dat de verzoekende partijen als... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 243.236 van 13 december 2018 in de zaak A. 224.695/VII-40.222.

In zake : 1. Ian DE RUYVER 2. Lynn DE RUYVER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Sven Boullart en Pieter Delmoitie kantoor houdend te 9000 Gent Voskenslaan 419 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. François HANSSENS 2. Jeanine DAEMS

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het cassatieberoep, ingesteld op 5 maart 2018, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb/A/1718/0446 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 16 januari 2018 in de zaak RvVb/1516/0633/A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Een beschikking van 27 maart 2018 verklaart het cassatieberoep toelaatbaar.

  De verzoekende partijen hebben een toelichtende memorie ingediend.

  VII-40.222-1/8

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van de procedure ingediend teneinde te worden gehoord.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 november 2018.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Pieter Delmoitie, die verschijnt voor de verzoekende partijen, is gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Met een besluit van 7 april 2016 verleent de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen (hierna: deputatie) aan De Ruyver cons. een stedenbouwkundige vergunning “voor het slopen en herbouwen van een woning”.

  3.2. Het bestreden arrest vernietigt op vordering van de heer en mevrouw Hanssens-Daems de vergunningsbeslissing.

  VII-40.222-2/8

  IV. Onderzoek van het enige middel

  Uiteenzetting van het middel

  4. De Ruyver cons. voeren de schending aan van artikel 4.8.11, § 1, eerste lid, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO), artikel 56, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT