Vonnis van Raad van State, 23 november 2018

Datum uitspraak:23 november 2018
Jurisdictie:Schorsing
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Verzoekers' opportuniteitskritiek op de door de verwerende partij bijgebrachte mobiliteitsstudie toont de spoedeisendheid niet aan. Deze studie geeft weliswaar aan dat een aanpassing van de oversteken en een voldoende aantal wachtzones zich opdringen, maar concludeert dat het overdreven zou zijn om te stellen dat de huidige verkeersopstelling gevaarlijk is. Verzoekers' kritiek overtuigt niet van... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.033 van 23 november 2018 in de zaak A. 226.244/X-17.334.

In zake : 1. het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST 2. de MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BEVOEGD VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Kris Wauters en Guy Block kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD BRUSSEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jean-François De Bock en Joy Moens kantoor houdend te 1050 Brussel Waterloosesteenweg 612 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 21 september 2018, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “[h]et besluit van 12 juli 2018 van de stad Brussel waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel beslist om de Oeverpoort voor een testperiode van zes maanden te heropenen voor het autoverkeer in de richting van de Hooikaai naar de Handelskaai”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Auditeur Wouter De Cock heeft een verslag opgesteld.

X-17.334-1/7

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 9 november 2018.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Lies Vanquathem, die loco advocaten Kris Wauters en Guy Block verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Joy Moens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Op 1 februari 2018 neemt het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel een besluit betreffende de heropening van de ‘Oeverpoort’ voor het autoverkeer in de richting van de Hooikaai naar de Handelskaai.

3.2. Tegen het voormelde besluit van 1 februari 2018 dienen de verzoekende partijen een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing bij de Raad van State in.

Met zijn arrest nr. 242.107 van 13 juli 2018 verwerpt de Raad van State de schorsingsvordering om reden dat aan de grondvoorwaarde van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT