Vonnis van Raad van State, September 04, 2018

Datum uitspraak:2018/09/04
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Door de intrekking van de tweede bestreden beslissing bestaat er in hoofde van verzoeker geen beslissing meer waarop de met de eerste bestreden beslissing vastgestelde correctiecoëfficiënt kan worden toegepast. Verzoeker heeft de mogelijkheid op het ogenblik dat een nieuwe beslissing wordt genomen in de plaats van de tweede bestreden beslissing, alsnog de schorsing bij UDN van de eerste bestreden ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 242.245 van 4 september 2018 in de zaak A. 225.417/XIV-37.742.

In zake: Philippe VANDENHOLE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Nedia Gmati-Trabelsi kantoor houdend te 9600 Ronse Hoogstraat 28 bus 101 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 23 augustus 2018, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van: - “de beslissing (…) met niet gekende datum, hem impliciet ter kennis gebracht bij kennisgeving van de tweede bestreden beslissing bij aangetekende brief dd. 6.4.2018, tot toepassing van de correctiecoëfficiënt van 1,3605 op alle behaalde scores voor de kennisproef georganiseerd in het kader van de selectieproef zoals bepaald in artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2006, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 09 oktober 2017 bepalend voor het directiebrevet vereist voor de promotie naar de graad van hoofdcommissaris en uitgesloten wordt van de verdere selectieprocedure tot toelating van deze promotieopleiding”; - “de beslissing van de Nationale Politieacademie (ANPA) dd. 6 april 2018, medegedeeld aan verzoekende partij bij aangetekende brief van 06 april 2018 en hem voor het eerst aangeboden op 09 april 2018, waarbij verzoeker (…) niet

  geslaagd wordt verklaard voor de kennisproef georganiseerd in het kader van de selectieproef zoals bepaald in artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2006, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 09 oktober 2017 bepalend voor het directiebrevet vereist voor de promotie naar de graad van hoofdcommissaris en uitgesloten wordt van de verdere selectieprocedure tot toelating van deze promotieopleiding”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2018, om 11.00 uur.

  Staatsraad Carlo Adams heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Nedia Gmati-Trabelsi, die verschijnt voor verzoeker, en adviseur Ruben Goosens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is commissaris van politie. Hij stelt zich kandidaat voor de promotieopleiding tot het behalen van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT