Vonnis van Raad van State, February 09, 2018

Datum uitspraak:2018/02/09
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De beroepen tegen de voor het project verleende initiële stedenbouwkundige vergunning werden inmiddels verworpen. Gelet op de door de verw. en de tussenkomende partijen opgeworpen excepties kwam het verzoeker toe zijn actueel belang te staven door concreet aan te tonen welke nadelen hij door de met de bestreden vergunning toegelaten wijzigingen aan het eerder vergunde project dreigt te ondergaan. ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 240.698 van 9 februari 2018 in de zaak A. 218.556/X-16.535.

In zake : Wim HEETHEM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Flamey kantoor houdend te 2018 Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Monique Kestemont en Frédéric De Muynck kantoor houdend te 1000 Brussel Koningsgalerij 30 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Roggen kantoor houdend te 3500 Hasselt Kempische Steenweg 303, bus 40 Corda A

Tussenkomende partijen :

 1. de NV NOUVEAUX ENTREPÔTS ET GARAGES 2. de NV EQUILIS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Michel Scholasse kantoor houdend te 1300 Wavre Chemin du Stocquoy 1-3 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

  1. Het beroep, ingesteld op 25 februari 2016, strekt tot de nietigverklaring van “het besluit van de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 december 2015 waarbij een stedenbouwkundige

  X-16.535-1/11

  vergunning wordt verleend aan de SA Equilis voor de wijziging van de vergunning 21U/11 (project Just under the Sky) afgeleverd op 31 juli 2012 met betrekking tot de bouw van een handelscomplex aan de Werkhuizenkaai 158-159 te Brussel”.

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. Bij arrest nr. 235.252 van 28 juni 2016 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

  Verzoeker heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partijen hebben een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij, de tussenkomende partijen en verzoeker hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 januari 2018.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Glenn Declercq, die loco advocaat Peter Flamey verschijnt voor verzoeker, advocaat Jan Roggen, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaten Aurélie Trigaux en Morgane Crispin, die loco advocaat Michel Scholasse verschijnen voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

  X-16.535-2/11

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De tussenkomende partijen zijn initiatiefnemers van een project dat bestaat in de bouw en uitbating van een commercieel centrum aan de Werkhuizenkaai te Brussel, ter hoogte van de Van Praet-brug over het kanaal.

  Het project was eerst bekend onder de benaming “Just Under The Sky”, maar kreeg nadien de naam “Docks Bruxsel”.

  3.2 Het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel heeft op 19 juli 2012 een stedenbouwkundige vergunning voor het voormelde project verleend.

  Onder meer verzoeker heeft de nietigverklaring van die vergunning gevorderd. Zijn beroep werd met ’s Raads arrest nr. 239.346 van 11 oktober 2017 verworpen. Andere beroepen tegen de vergunning werden met ’s Raads arresten nrs. 226.145 van 21 januari 2014 en 239.347 van 11 oktober 2017 verworpen.

  3.3 In april 2014 dienen de eerste tussenkomende partij en C. M. een aanvraag in tot wijziging van de voormelde stedenbouwkundige vergunning.

  Met de wijzigingsaanvraag worden een aantal bijsturingen van het project beoogd, waarbij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT