Vonnis van Raad van State, August 21, 2017

Datum uitspraak:2017/08/21
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het intekenen op de overheidsopdracht kan niet worden aangezien als een daad van dagelijks bestuur. De verzoekende partij concretiseert bovendien niet op afdoende wijze dat wat het indienen van de voorliggende offerte betreft, de cumulatieve voorwaarden van het geringe belang van de verrichting en de noodzaak van een snelle oplossing vervuld zijn opdat de organen van de verzoekende partij belast... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 238.963 van 21 augustus 2017 in de zaak A. 222.790/XII-8414.

In zake: de NV VOLVO GROUP BELGIUM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Michel Deweirdt en Kurt Devos kantoor houdend te 8500 Kortrijk Doorniksewijk 66 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Sébastien Depré en Charles-Henri de la Vallée Poussin kantoor houdend te 1050 Brussel

Eugène Flageyplein 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 1 augustus 2017, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van: - “[d]e beslissing van de FOD Justitie van 11 juli 2017, om de offerte van de verzoekende partij te weren wegens substantiële onregelmatigheid omwille van het gebrek aan rechtsgeldige ondertekening” en van - “[d]e beslissing van de FOD Justitie van 11 juli 2017, om de overheidsopdracht met als voorwerp „Levering van twee vrachtwagens [...] voor de levering van brood voor rekening van de FOD Justitie, D.G.P.I. Penitentiaire Inrichtingen - Regie van de Gevangenisarbeid‟, te gunnen aan Mercedes-Benz, [...], en de impliciete beslissing om de opdracht niet aan de verzoekende partij te gunnen”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2017, om 10.00 uur.

  Staatsraad Kaat Leus heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Michiel Deweirdt, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaten Sébastien Depré en Mathilde Vilain XIIII, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de aanneming van leveringen met als voorwerp “het leveren van twee vrachtwagens voor de levering van brood voor rekening van de FOD Justitie, DGEPI Penitentiaire Inrichtingen – Regie van de gevangenisarbeid”.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 9 mei 2016 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 9 mei 2016.

  3.3. De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.

  3.4. De opdracht is onderworpen aan het bestek nr. EPI611/17/1017-241100.

  3.5. De opening van de offertes vindt plaats op 8 juli 2016.

  Vijf ondernemingen, waaronder de verzoekende partij en de nv MERCEDES-BENZ Belgium-Luxembourg, dienen een offerte in.

  De offerte van de verzoekende partij is ondertekend door Philip Van Wymeersch, op basis van een mandaat van “juni 2013” dat als bijlage bij de offerte is gevoegd en getekend door Birger Asp et Johan Kerstens:

  “Wij ondergetekenden, Birger ASP en Johan KERSTENS, gemachtigd om officieel het bedrijf VOLVO GROUP BELGIUM NV met maatschappelijke zetel Smalleheerweg 31 te 9041 GENT OOSTAKKER, te vertegenwoordigen, duiden hierbij:

  Philip VAN WYMEERSCH, Manager Public Sales and Rigids, VOLVO TRUCKS BELGIUM (Divisie van Volvo Group Belgium Nv) Hunderenveldlaan, 10 te 1082 Brussel

  E ID-nummer: 591-5725900-92

  Identificatienummer van het Rijksregister: 59.12.05-301-96

  Prive: Eerdegemstraat, 26 9310 AALST

  België aan om als gemandateerde vertegenwoordiger de tenders te ontvangen en te behandelen met betrekking tot het verkopen, leasen of renten van vrachtwagens en aanverwante producten, en om er geldig op te antwoorden.

  Alsook tot het elektronisch ondertekenen van de door hem ingediende offertedossiers

  En dit, in naam van het bedrijf dat wij vertegenwoordigen.

  Hierbij aanvaarden wij de voorwaarden van de technische bepaling en meer bepaald het feit dat de tussenkomst van onze gemandateerde vertegenwoordiger in niets het bedrijf dat wij vertegenwoordigen, ontslaat van onze verantwoordelijkheid als leverancier.

  Dit mandaat is algemeen geldig tot 31/12/2017 waarbij elke ondertekende offerte voor deze datum op zich geldig blijft voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf deze ondertekening”.

  3.6. Op 11 juli 2017 wordt de bestreden beslissing genomen.

  Alle inschrijvers worden geselecteerd.

  Enkel de offerte van de nv MERCEDES-BENZ wordt formeel en materieel regelmatig bevonden. Wat de verzoekende partij betreft, luidt de bestreden beslissing:

  “VOLVO Trucks Belgium, Hundereveldlaan, 10 - 1082 Brussel:

  De offerte van de firma VOLVO Trucks Belgium is ondertekend door de heer Philip Van Wymeersch, Public Sales and Rigids Volvo Trucks Belgium op basis van een officiële benoeming als officiële vertegenwoordiger van VOLVO Trucks Belgium. Deze officiële benoeming wordt door twee personen getekend: de heren Birger Asp als Chief Financial Officer en Johan Keersters, Director.

  De statuten van de firma verduidelijken dat die twee personen met het dagelijks beheer van de firma belast zijn. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State is het inschrijven op een overheidsopdracht geen daa[d] van degelijks bestuur (Zie RvS, nr 199.434 van 12 januari 2010, N.V. MAZOUT EXPRESS, overw. 6.1.; RvS, nr 227.654 van 6 juni 2014, N.V. VBG, overw. 8.3.; RvS nr 227.807 van 24 juni 2014, NV RENOTEC, overw. 10)”.

  De opdracht wordt gegund aan de nv MERCEDES-BENZ:

  “V. Onderzoek van de offertes in het raam van de gunningscriteria: [...]

  MERCEDES-BENZ Belgium-Luxembourg N.V., Tollaan. 68 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: 1)de totale eenheidsprijs voor een vrachtwagens en al zijn onderdelen (aankoopprijs +...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT