Décision judiciaire de Raad van State, 30 janvier 2017

Date de Résolution30 janvier 2017
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

ARREST

nr. 237.211 van 30 januari 2017 in de zaken I. A. 218.859/Abis-9 II. A. 219.308/Abis-10

In zake: I. + II.

Damien THIÉRY bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Nicolas Bonbled kantoor houdend te 1170 Brussel Vorstlaan 36 en advocaat Jens Mosselmans kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 36 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

 1. + II. het VLAAMSE GEWEST vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Martel kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen en advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46/1

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de memories van verzoeker

 1. In de zaak A. 218.859/Abis-9 strekt de memorie, ingediend op 29 maart 2016, tot het tenietdoen van de beslissing van 1 maart 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding waarbij het besluit van 29 februari 2016 van de gemeente-

  Abis-9&10-1/32

  raad van Linkebeek houdende de bevestiging van de voordrachtsakte van Damien Thiéry als kandidaat-burgemeester en houdende diens aanstelling als aangewezen-burgemeester wordt vernietigd.

 2. In de zaak A. 219.308/Abis-10 strekt de memorie, ingediend op 23 mei 2016, tot het tenietdoen van de beslissing van 21 april 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding waarbij Damien Thiéry niet wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. De verwerende partij heeft in beide zaken een nota ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Eric Thibaut en auditeur Iris Verheven hebben in beide zaken een verslag opgesteld.

  De partijen in beide zaken zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2016.

  Staatsraden Michel Pâques en Bert Thys hebben in beide zaken verslag uitgebracht.

  Advocaten Jens Mosselmans en Nicolas Bonbled, die verschijnen voor verzoeker in beide zaken en advocaten Bart Martel en Bart Staelens, die verschijnen voor de verwerende partij in beide zaken, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Eric Thibaut en auditeur Iris Verheven hebben in beide zaken een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Abis-9&10-2/32

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  4.1. Verzoeker wordt bij de gemeenteraadsverkiezing te Linkebeek op 14 oktober 2012 verkozen tot gemeenteraadslid en rechtstreeks verkozen tot schepen.

  Met een voordrachtsakte wordt hij voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de gemeente Linkebeek. Deze voordrachtsakte wordt op 2 januari 2013 door de gemeenteraad van de gemeente Linkebeek bevestigd.

  4.2. Nadat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant voorbehoud heeft gemaakt bij deze voordracht, beslist de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand op 25 februari 2013 dat verzoeker niet wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.

  4.3. Op 26 maart 2013 stelt verzoeker tegen de zo-even vermelde beslissing van de minister om hem niet tot burgemeester te benoemen een beroep in bij de Raad van State.

  Bij arrest nr. 227.776 van 20 juni 2014 verwerpt de Raad van State dat beroep en bevestigt hij de voormelde beslissing van de minister van 25 februari 2013.

  4.4. Vervolgens wordt verzoeker met een voordrachtsakte opnieuw voorgedragen voor het ambt van burgemeester van de gemeente Linkebeek. Deze

  Abis-9&10-3/32

  voordrachtsakte wordt op 30 juni 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Linkebeek bevestigd.

  4.5. Nadat de provinciegouverneur ook bij deze voordracht voorbehoud heeft gemaakt, beslist de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 1 september 2014 opnieuw dat verzoeker niet wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.

  4.6. Op 29 september 2014 stelt verzoeker tegen de zo-even vermelde beslissing van de minister om hem niet tot burgemeester te benoemen een beroep in bij de Raad van State.

  Bij arrest nr. 229.602 van 18 december 2014 verwerpt de Raad van State dat beroep en bevestigt hij de voormelde beslissing van de minister van 1 september 2014.

  4.7. Met een brief van 16 januari 2015 verzoekt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding de leden van de gemeenteraad van Linkebeek om een ander persoon voor te dragen als burgemeester en deze voordracht binnen dertig dagen met een stemming te bevestigen, overeenkomstig artikel 13bis, § 6, van de Nieuwe Gemeentewet.

  4.8. Op 2 februari 2015 beslist de gemeenteraad van Linkebeek om verzoeker met toepassing van artikel 14, tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet aan te stellen als waarnemend burgemeester.

  4.9. Met een brief van 17 april 2015 verzoekt de provinciegouverneur verzoeker, die voorzitter van de gemeenteraad van Linkebeek is, om de voordracht van een geschikte kandidaat-burgemeester op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering, aangezien er nog geen voor-

  Abis-9&10-4/32

  dracht gebeurde in navolging van het verzoek van de minister. De gouverneur voegt eraan toe dat als een dergelijke voordracht niet mogelijk zou zijn, een nieuwe waarnemende burgemeester dient te worden “aangeduid”. Hij vestigt de aandacht van verzoeker erop dat deze zelf overeenkomstig artikel 59, § 1bis, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 niet meer opnieuw als kandidaatburgemeester kan worden voorgedragen.

  4.10. Op 4 mei 2015 beslist de gemeenteraad van Linkebeek dat verzoeker aangesteld blijft als waarnemend burgemeester, in afwachting van de voordracht van een nieuwe kandidaat-burgemeester.

  4.11. Op 9 juni 2015 vernietigt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding die beslis-sing van de gemeenteraad bij de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht. Tevens zendt de minister een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad van Linkebeek waarin zij haar vraag herhaalt om de voordracht van een geschikte kandidaat-burgemeester op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering en om, indien de bevestiging van een nieuwe voordracht van een geschikte kandidaat-burgemeester niet mogelijk zou zijn, een nieuwe waarnemend burgemeester “aan te duiden”.

  4.12. Op 18 augustus 2015 richt de Vlaamse minister van Binnen-lands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding nogmaals een schrijven tot de voorzitter van de gemeenteraad van Linkebeek. Daarin stelt zij onder meer dat zij “een beroep [doet] op de verantwoordelijkheidszin van de gemeenteraadsleden” en dat zij “de gemeenteraad van Linkebeek een laatste kans [wenst] te geven om zelf door middel van een stemming een voordrachtsakte van een andere kandidaat-burgemeester dan de heer Thiéry te bevestigen en zodoende uitvoering te geven aan de gevolgen van het arrest van 18 december 2014 van de Raad van State, zoals bepaald in artikel 13bis van de Nieuwe Gemeentewet”. Zij voegt er nog aan toe dat indien zij “[m]ocht [...] vaststellen dat

  Abis-9&10-5/32

  de gemeenteraad die beslissing uiterlijk op 15 september 2015 niet heeft genomen, [zij] de wettelijk voorziene bevoegdheden [zal] aanwenden om er voor te zorgen dat er in de gemeente Linkebeek zoals in alle gemeenten een burgemeester wordt benoemd”.

  4.13. Tijdens zijn vergadering van 7 september 2015 neemt de gemeenteraad van Linkebeek kennis van dat schrijven van de minister, alsook van het feit dat “tot op heden geen voordrachtsakte neergelegd werd”. De gemeenteraad stelt vast dat er geen politieke meerderheid bestaat om een voordrachtsakte te onderschrijven voor een andere kandidaat-burgemeester en dat “de continuïteit van de openbare dienst en de goede werking van de gemeentelijke administratie, in overeenstemming met de wet, gegarandeerd worden door uitoefening van de functie van burgemeester door de eerste schepen”.

  4.14. Op 17 september 2015 beslist de Vlaamse minister van Binnen-lands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, steunend op artikel 59, § 1, van het Gemeentedecreet, om Yves Ghequière, gemeenteraadslid en schepen, verkozen op dezelfde lijst als verzoeker, met de meeste voorkeurstemmen na verzoeker, te benoemen tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.

  Aangezien Yves Ghequière deze benoeming niet aanvaardt, trekt de minister op 4 oktober 2015 haar benoemingsbeslissing in.

  4.15. Nog op 4 oktober 2015 beslist de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, andermaal steunend op artikel 59, § 1, van het Gemeentedecreet, om Eric De Bruycker, gemeenteraadslid, verkozen op de lijst ProLink, te benoemen tot burgemeester van de gemeente Linkebeek.

  Abis-9&10-6/32

  4.16. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 vraagt de meerderheid het ontslag van Eric De Bruycker als burgemeester. Aangezien laatstgenoemde daar niet op ingaat, dienen alle gemeenteraadsleden van de meerderheid ontslag in en wordt beslist, omwille van het ontbreken van opvolgers, om buitengewone verkiezingen te organiseren voor het opnieuw begeven van de dertien vacant geworden plaatsen in de gemeenteraad.

  Die buitengewone verkiezingen hebben plaats op 13 december 2015. Verzoeker wordt dan opnieuw verkozen tot gemeenteraadslid en tot schepen.

  4.17. Ondertussen, op 19 november 2015, heeft Eric De Bruycker zijn ontslag als burgemeester van Linkebeek aangevraagd.

  4.18. Na de buitengewone verkiezingen wordt verzoeker opnieuw voorgedragen voor het ambt van burgemeester. Deze voordracht wordt op 29 februari 2016 door de gemeenteraad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT