Vonnis van Raad van State, 30 november 2015

Datum uitspraak:30 november 2015
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Er blijkt niet dat de wetgever, door het formuleren van een uitdrukkelijke wetsbepaling (art. 259bis-19, § 1, Gerechtelijk Wetboek) die een vertaling vormt van het onpartijdigheidsbeginsel voor andere dan de in die bepaling opgesomde situaties, de toepassing van het onpartijdigheidsbeginsel heeft willen uitsluiten. De luttele en niet uitgewerkte feitelijke vaststellingen van de verzoekende partij ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 233.077 van 30 november 2015 in de zaak A. 212.959/IX-8424

In zake: Maria BRUGGEMAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Devers kantoor houdend te 9000 Gent Kouter 71-72 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stefaan Verbouwe kantoor houdend te 1150 Brussel Tervurenlaan 270 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

Pol VAN ISEGHEM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Antoon Lust kantoor houdend te 8310 Brugge Baron Ruzettelaan 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 1 juli 2014, strekt tot de nietigverkla-ring van het koninklijk besluit van 25 april 2014 waarbij Pol Van Iseghem wordt aangewezen tot het mandaat van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent voor een termijn van vijf jaar.

  IX-8424-1/32

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Pol Van Iseghem heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 22 september 2014. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 16 november 2015.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Patrick Devers, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Stefaan Verbouwe, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Antoon Lust, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  IX-8424-2/32

  III. Feiten

  3.1. Verzoekster wordt op 20 juli 2005 benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Ieper en te Veurne. Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 wordt zij benoemd tot voorzitter van de rechtbank van koop-handel te Oudenaarde. Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 wordt zij aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

  De tussenkomende partij wordt op 4 februari 2000 benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en te Kortrijk voor een periode van drie jaar. Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 wordt de tussenkomende partij vervolgens benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 wordt zij benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Ieper en te Veurne en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

  3.2. In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013 wordt de betrekking van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent vacant verklaard. Zowel – en enkel – verzoekster als de tussenkomende partij kandideren.

  3.3. Over verzoekster worden de volgende adviezen verleend: - door de stafhouder van de Orde van Advocaten van de balie van Oudenaarde op

  24 februari 2014 een zeer gunstig advies; - door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent op 3 maart 2014 en op

  5 maart 2014 telkens een gunstig advies.

  Over de tussenkomende partij worden de volgende adviezen uitgebracht:

  IX-8424-3/32

  - door de stafhouder van de Orde van Advocaten van de balie van Ieper op

  24 februari 2014 een zeer gunstig advies; - door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent op 3 maart 2014 en op

  5 maart 2014 telkens een zeer gunstig advies.

  3.4. Beide kandidaten worden gehoord door de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie op 5 april 2014. Op 11 april 2014 wordt de tussenkomende partij voorgedragen voor de vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent.

  3.5. Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de tussenkomende partij aangewezen tot het mandaat van voorzitter van de rechtbank van koop-handel te Gent voor een termijn van vijf jaar en dit op grond van de volgende considerans:

  “Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 189 en 259quater; Overwegende dat het mandaat van voorzitter van de rechtbank van koop-handel te Gent, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013, vacant is sedert 1 april 2014;

  Overwegende dat de heer Van Iseghem Pol, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van koophandel te Gent en voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Ieper en te Veurne ten persoonlijke titel, houder is van het diploma van licentiaat in de rechten in de Nederlandse taal; Overwegende dat de door de wet voorziene adviezen werden gevraagd op 3 februari 2014;

  Overwegende dat deze adviezen werden uitgebracht binnen de wettelijke termijn;

  Overwegende dat de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie bij schrijven van 7 maart 2014 op de hoogte werd gebracht dat de stukken houdende het dossier tot aanwijzing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent ter beschikking waren en op 27 maart 2014 werd verzocht een voordracht te verrichten;

  Overwegende dat deze kandidaat, met de vereiste meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, door deze commissie werd voorgedragen voor de vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van koop-handel te Gent, op grond van volgende motivering:

  ‘Blijkens de uitgebrachte adviezen is voor deze vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van koophandel van het ressort Gent nood aan een kandidaat die in staat is om een grote rechtbank te leiden.

  IX-8424-4/32

  Pol van Iseghem behaalde in 1985, met onderscheiding, het diploma van licentiaat in de rechten.

  Hij was advocaat aan de balie te Ieper van 11 oktober 1985 tot 15 februari 2000. Als advocaat behandelde hij onder meer dossiers familie-, straf- en verzekeringsrecht. Bij koninklijk besluit van 23 maart 1993 werd hij benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wervik. Hij werd door de recht-bank van koophandel te Ieper tevens aangesteld als curator van diverse faillissementen (in de periode 1993 tot 2000).

  Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 werd hij benoemd tot toegevoegd rechter in het ambtsgebied van het hof van beroep te Gent, met eerste aanwijzing in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en te Kortrijk. Hij zetelde er voornamelijk in beroepskamers en was bijzitter voor verschillende assisenzaken.

  Hij werd benoemd tot toegevoegd rechter in het ambtsgebied van het hof van beroep te Gent, met eerste aanwijzing in de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk, bij koninklijk besluit van 18 juli 2000. Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002 werd hij benoemd als rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Als rechter in de voormelde rechtbanken van koophandel behandelde hij onder meer dossiers overeenkomsten, informaticacontracten, transportrecht en beroepen vredegerecht. Hij bouwde een beleid uit inzake gerechtelijke akkoorden, was voorzitter van de kamer voor kosteloze rechtsbijstand en fungeerde als persrechter en als evaluator.

  Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 werd de kandidaat aangewezen in het mandaat van voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Ieper en te Veurne.

  De kandidaat kan voorts onder meer bogen op een ervaring als lid/voorzitter van de eerste studiecommissie betreffende de ‘Status of the judiciary and judicial administration’ in de schoot van de International Association of Judges (sinds 2008), als werkend lid van de commissie ‘Salaries of Judiciary’ in de schoot van de European Association of Judges (sedert 2007), als lid van de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (van december 2007 tot september 2008), als projectleider huisstijl en website van de zetel (sedert 2010), als projectverantwoordelijke van de databank ‘Failexport-Failmanager’, als lid van de overleggroepen Iudex-ICT en Iudex-ICT+ en lid van de werkgroep Iudexnet en als begeleider van stageprojecten voor studenten rechten. Hij is tevens auteur van enkele juridisch-wetenschappelijke publicaties.

  Uit het dossier blijkt dat de kandidaat een bijzondere aandacht heeft voor opleiding en permanente vorming. Hij is onder meer houder van het getuigschrift van de managementopleiding in het kader van de permanente vorming van de leden van de rechterlijke orde, waarvoor hij een eindwerk schreef met als titel ‘Van behoefte(studie) naar project. Managen van informatie en documentatie

  IX-8424-5/32

  bij de rechterlijke macht’ en is houder van het getuigschrift van de permanente vorming ‘personeelsmanagement en leiderschap bijjustitie’.

  De kandidaat legt een degelijk, realistisch en onderbouwd beleids-plan voor, waarin hij aanvangt met een analyse van de vroegere rechtbanken van koophandel van het ressort Gent. Hij onderschrijft duidelijk de gedachte van een performant en modern justitieel apparaat. De kandidaat wijst erop dat de rechtbank van koop-handel te Gent dient te zorgen voor een integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen door onafhankelijke rechters, dit teneinde bij te dragen tot het herstel van het vertrouwen van de burger in Justitie. De kandidaat onderkent op realistische wijze de kritische succes factoren van de fusionering en legt sterk de nadruk op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT