Vonnis van Raad van State, October 27, 2015

Datum uitspraak:2015/10/27
Jurisdictie:Schorsing
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De verzoekende partij verstrekt geen concrete cijfers omtrent de "zeer aanzienlijke daling van haar inkomsten" die zij vreest te zullen ondergaan. Zij toont niet aan dat de beweerde geldelijke verliezen op korte termijn leiden tot "onherroepelijke schadelijke gevolgen". De verzoekende partij toont bijgevolg niet aan dat zij als gevolg van de intrekking van haar vergunning een dermate groot... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 232.697 van 27 oktober 2015 in de zaak A. 216.505/VII-39.446.

In zake : de BVBA ALMOPLAST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Remy kantoor houdend te 9070 Destelbergen Groenstraat 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

 1. de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie

 2. de KANSSPELCOMMISSIE BIJ DE FEDERALE

  OVERHEIDSDIENST JUSTITIE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper kantoor houdend te 2600 Antwerpen Cogels Osylei 61 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 3. De vordering, ingesteld op 20 juli 2015, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Kansspelcommissie van 6 mei 2015 waarbij de vergunning klasse F2 voor het aannemen van weddenschappen in een dagbladhandel, wordt ingetrokken.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De verwerende partijen hebben een nota ingediend.

  VII-39.446-1/10

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2015.

  Staatsraad Peter Sourbron heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Patrick Remy, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Meindert Gees, die loco advocaat Dirk Van Heuven verschijnt voor de verwerende partijen, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoekende partij heeft op 9 november 2011 een vergunning klasse F2 verkregen voor het aannemen van weddenschappen als nevenactiviteit in een dagbladhandel “Boekhandel Alex”, gelegen aan de Hoveniersstraat 46 te Ledeberg. Op 29 oktober 2014 werd deze vergunning hernieuwd.

  3.2. Op 14 november 2014 worden bij een controle ter plaatse een aantal inbreuken vastgesteld. Het verslag van deze controle vermeldt onder meer:

  “Er worden geen dagbladen of tijdschriften verkocht. Naast het aannemen van weddenschappen is er in de winkel enkel mogelijkheid tot het aankopen van lottoproducten, een gekoeld drankje of een wenskaart.

  (...)

  Het beperkt aantal te koop aangeboden producten doet vermoeden dat het

  VII-39.446-2/10

  aannemen van weddenschappen geen nevenactiviteit betreft, en bijgevolg geen 50% van de omzet gerealiseerd wordt uit de verkoop van dagbladen, tabak en lottoproducten, waardoor de winkel dus niet aan de definitie van ‘dagbladhandel’ voldoet. Om dit vermoeden te staven, vragen wij via mail van 20 november 2014 de boekhoudkundige stukken op waaruit de gerealiseerde omzet in detail terug te vinden is”.

  In het verslag wordt voorts melding gemaakt van inbreuken in verband met het aanbrengen van overmatige reclame aan de straatzijde, onvolledige informatie op de tickets en het ontbreken van folders van de Kansspelcommissie.

  3.3. Uit de door de verzoekende partij aan de Kansspelcommissie meegedeelde boekhoudkundige gegevens blijkt dat tijdens de periode van 1 juni 2014 tot 31 oktober 2014 de volgende omzet werd gerealiseerd: - omzet persartikels: nihil; - omzet rookwaren: nihil; - omzet lottoproducten: 26.438,46 euro; - omzet weddenschappen: 375.298,70 euro; - omzet andere producten: 2.181,78 euro.

  3.4. Op 9 maart 2015 wordt de verzoekende partij in kennis gesteld van het opstarten van een sanctieprocedure die kan leiden tot de intrekking van haar vergunning. De volgende inbreuken worden haar ten laste gelegd:

  “De exploitatie gelegen te Hoveniersstraat 46, 9050 Ledeberg betreft geen dagbladhandel. Uit de detailomzet van de boekhouding blijkt duidelijk dat in de periode juni 2014 tot oktober 2014 geen 50% omzet wordt gerealiseerd uit de verkoop van dagbladen, rookwaren, telefoonkaarten en lottoproducten.

  Het aannemen van weddenschappen betreft geen nevenactiviteit. Uit de detailomzet van de boekhouding blijkt duidelijk dat in de periode juni 2014 tot en met oktober 2014 meer dan 92% van de omzet, meer bepaald 375.298,70 euro, gerealiseerd werd uit het aannemen van weddenschappen.

  Geen folders van de kansspelcommissie aanwezig.

  Op de afgedrukte tickets wordt geen melding...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT