Décision judiciaire de Raad van State, 2 avril 2014

Date de Résolution 2 avril 2014
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 226.999 van 2 april 2014 in de zaak A. 211.861/XII-7619

In zake: de NV KRINKELS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Carlos De Wolf kantoor houdend te 9680 Maarkedal Etikhovestraat 6 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de STAD MECHELEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Christophe Lenders en Joris Wouters kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

Verzoekende partij tot tussenkomst:

de BVBA LUDO DIERCKX TUINDESIGN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Kris Lemmens en Frederick Ongena kantoor houdend te 2000 Antwerpen De Burburestraat 6-8, bus 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 7 maart 2014, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van 21 februari 2014 van de stad Mechelen, […]. Deze beslissing luidt als volgt:

  Artikel 1 • Het bestuur hecht goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 februari 2014 voor de opdracht ‘Wijkonderhoud – Stad Mechelen 1/3/2014

  XII-7619-1/25

  t/m 28/2/2024’, opgesteld door de uitvoeringsdiensten in samenwerking met administratie stedelijke infrastructuur.

  Artikel 2 • Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

  Artikel 3 • Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ludo Dierckx Tuindesign bvba […]”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 18 maart 2014 heeft de bvba Ludo Dierckx Tuindesign gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 27 maart 2014, om 11.00 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Carlos De Wolf, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Joris Wouters, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Frederick Ongena, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7619-2/25

  III. Feiten

  3.1. De stad Mechelen schrijft een opdracht uit met als voorwerp “Wijkonderhoud – stad Mechelen”. De opdracht wordt gegund volgens de procedure van de open offerteaanvraag.

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 26 november 2013 en het Publicatieblad van de Europese Unie op 28 november 2013. De aankondiging vermeldt onder punt “III.2.3) Vakbekwaamheid” als vereiste erkenning: “Klasse 5 of hoger – G3”.

  3.2. De opdracht is onderworpen aan het bestek nr. 2013-DEPSI-UITV-587.

  Het bestek omschrijft het doel van de opdracht als volgt:

  “De opdracht heeft tot doel het wijkonderhoud, inclusief onkruidbestrijding, voor een periode van 10 jaar met een resultaatverbintenis.

  De opdracht zal gefaseerd in uitvoering gaan.” (p.4)

  en

  “De opdracht heeft tot doel het wijkonderhoud inclusief onkruidbestrijding met een resultaatverbintenis.

  De werken zullen gebiedsgericht georganiseerd worden. Mechelen wordt ingedeeld in 4 gebieden: Centrum, Zuid, Noord en Rand […]

  De opdracht zal gefaseerd in uitvoering gaan. […]

  De aanneming omvat het resultaatgericht wijkonderhoud inclusief onkruidbestrijding op verhardingen zoals beschreven in dit lastenboek. Deze opdracht omvat inzonderheid het onderhoud van: - grasvelden en gazons - wegbermen - grachtkanten - openbare beplantingen in bakken - perken en pleintjes - massieven - haaglinten - bomen en onderbeplantingen (incl. vellen van bomen excl. bomenbeheer) - hoekbomen en onderbeplantingen (excl. bomenbeheer) - preventieve onkruidbestrijding conform het onkruid reductieplan

  XII-7619-3/25

  - processierupsen bestrijding - speelpleinen - markt en dorpspleinen - tuinen stadsgebouwen - onderhoud parkings - diverse aanplantingen en herstellingen - verwijderen van alle zwerfvuil - verwijderen van alle zwerfvuil van feesten en evenementen georganiseerd door het bestuur. […]

  De aannemer wordt verantwoordelijk voor het volledig onderhoud openbaar groen van de sectoren rand, zuid en noord en de aanvullend bepaalde opdrachten in dit lastenboek die sectoroverkoepelend zin; de opgegeven locaties, frequenties en hoeveelheden zijn louter informatief. De aannemer aanvaardt de opdracht in totaliteit, na de openbare groenzones bezichtigd te hebben en kennis genomen te hebben van de moeilijkheidsgraad, en dit tegen resultaatverbintenis waarop boete clausule van toepassing is.” (p. 14)

  Onder punt I.5 “Toegangsrecht en kwalitatieve selectie” bepaalt het bestek het volgende:

  “Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse)

  Klasse 5 of hoger – G3.”

  Onder punt I.10 “Gunningscriteria” van het bestek valt het volgende te lezen:

  “Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

  Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs

  De conforme bieding met de laagste prijs krijgt het maximum aantal punten (50). De punten van de andere biedingen worden als volgt toegekend: maximaal aantal punten (50) vermenigvuldigd met het bedrag van de laagste bieding en gedeeld door de ingediende bieding

  50

  30

  20

  XII-7619-4/25

  2 Plan van aanpak, klachtenbeheer

  De inschrijver die het best scoort krijgt het maximum van de punten. De andere inschrijvers in verhouding van hun bieding.

  3 Kwaliteit, veiligheid, milieu, duurzaamheid

  De inschrijver die het best scoort krijgt het maximum van de punten.

  De andere inschrijvers in verhouding van hun bieding

  Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend.”

  3.3. De opening van de offertes vindt plaats op 23 januari 2014. Drie inschrijvers dienen een offerte in:

  - Ludo Dierckx Tuindesign bvba, - THV Wijkonderhoud, - Krinkels nv.

  3.4. Op 5 februari 2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes opgesteld. Alle inschrijvers worden geselecteerd en alle offertes worden regelmatig bevonden.

  Onder punt “5. Vergelijking van de offertes en voorstel tot gunning” valt het volgende te lezen:

  “Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria

  Nr. Naam Motivering Score Gunningscriterium nr. 1: Prijs Beoordeling op 50 punten De conforme bieding met de laagste prijs krijgt het maximum aantal punten (50). De punten van de andere biedingen worden als volgt toegekend: maximaal aantal punten (50) vermenigvuldigd met het bedrag van de laagste bieding en gedeeld door de ingediende bieding. 1 Ludo Dierckx

  Tuindesign bvba Ludo Dierckx Tuindesign geeft de laagste prijs en krijgt bijgevolg het maximum van de punten

  Wijkonderhoud

  3 Krinkels nv 36,13 Gunningscriterium nr. 2: Plan van aanpak, klachtenbeheer Beoordeling op 30 punten De inschrijver die het best scoort krijgt het maximum van de punten. De andere inschrijvers in verhouding van hun bieding. 1 Ludo Dierckx

  Tuindesign bvba

  Plan van aanpak: 20 Krinkels en LD Tuindesign hebben beiden een zeer ver uitgewerkt en gedetailleerd plan van aanpak met langetermijnplanning en timing per taak.

  XII-7619-5/25

  50

  48,02

  2 THV

  30

  Klachtenbeheer: 10 Duidelijk schema van proces klachtenbeheer en zeer gedetailleerde uitgewerkte procesbehandeling. 3 Krinkels nv Plan van aanpak: 20 Krinkels en LD

  Tuindesign hebben een zeer uitgewerkt en gedetailleerd plan van aanpak met langetermijnplanning en timing per taak.

  Klachtenbeheer: 7 Krinkels geeft een duidelijk schema van het proces klachtenbeheer, maar heeft niet de zeer gedetailleerde uitgewerkte procesbehandeling van LD Tuindesign Totale score van 27/30

  27

  De 2 andere inschrijvers scoren beter op dit criterium.

  Plan van aanpak: 14 Enkel basisplan van aanpak Klachtenbeheer: 5 Geen duidelijk uitgewerkt processchema en registratiesysteem Totale score: 19/30

  19

  2 THV

  Wijkonderhoud

  Gunningscriterium nr. 3: Kwaliteit, veiligheid, milieu, duurzaamheid Beoordeling op 20 punten De inschrijver die het best scoort krijgt het maximum van de punten. De andere inschrijvers in verhouding van hun bieding 3 Krinkels nv Krinkels heeft een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem en krijgt het maximum van de score

  20

  1 Ludo Dierckx Tuindesign bvba

  LD Tuindesign geeft een gedetailleerd kwaliteitssysteem

  19

  De 2 andere inschrijvers scoren beter op dit criterium. THV Wijkonderhoud geeft een basis kwaliteitssysteem

  18

  2 THV

  Wijkonderhoud

  […].”

  De “finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score en prijs incl. btw)” ziet er uit als volgt:

  “[…]

  Nr. Naam Motivering Score Prijs incl. btw 1 Ludo Dierckx

  Tuindesign bvba

  De kostprijs in de meetstaat omvat de jaren 2014,2015 en 2016 t/m 2023

  99 € 13.305.902,94

  2 THV

  Wijkonderhoud

  De kostprijs in de meetstaat omvat de jaren 2014,2015 en 2016 t/m 2023

  85,02 € 13.852.939,10

  XII-7619-6/25

  83,13 € 18.409.133,60

  3 Krinkels nv De kostprijs in de meetstaat omvat de jaren 2014,2015 en 2016 t/m 2023

  Er wordt voorgesteld de opdracht toe te wijzen aan Ludo Dierckx Tuindesign bvba.

  3.5. In zitting van 21 februari 2014 besluit het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen om het gunningsverslag bij te vallen en de opdracht te gunnen aan Ludo Dierckx Tuindesign bvba.

  Dit is de bestreden gunningsbeslissing.

  3.6. De verzoekende partij wordt van deze beslissing in kennis gesteld per e-mailbericht en per aangetekend schrijven op 21 februari 2014.

  3.6. Op 25 februari 2014 richt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT