Décision judiciaire de Raad van State, 30 janvier 2014

Date de Résolution30 janvier 2014
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 226.269 van 30 januari 2014 in de zaken I. A. 206.550/VII-38.658

  1. A. 206.551/VII-38.657.

In zake : I. de STAD DILSEN-STOKKEM

II. Gilberte GERON bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Van Geeteruyen kantoor houdend te 3700 Tongeren Achttiende Oogstwal 37, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Steve Ronse en Gilles Dewulf kantoor houdend te 8500 Kortrijk President Kennedypark 6, bus 24 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij : de BVBA TORR-COAL PRODUCTIECENTRUM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Eva Pauwels kantoor houdend te 2018 Antwerpen Broederminstraat 9 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de beroepen

1. De beroepen, ingesteld op 3 oktober 2012, strekken tot de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 16 augustus 2012 waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Limburg van 21 december 2011, houdende het

VII-38.658 & VII-38.657-1/24

weigeren van de milieuvergunning aan de BVBA Torr-Coal Productiecentrum voor het veranderen van een vergunde inrichting, gelegen aan de Energielaan 4 te Dilsen-Stokkem, gegrond wordt verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en de gevraagde milieuvergunning wordt verleend.

II. Verloop van de rechtsplegingen

2. Bij arresten nrs. 222.208 (zaak I) en 222.207 (zaak II) van 24 januari 2013 zijn de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit verworpen.

De verzoekende partijen hebben in beide zaken een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

De verwerende partij heeft in beide zaken een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben telkens een memorie van wederantwoord ingediend.

De tussenkomende partij heeft in beide zaken een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomsten zijn toegestaan bij beschikkingen van 19 februari 2013. De tussenkomende partij heeft in beide zaken een memorie ingediend.

Auditeur Ronny Vercruyssen heeft een verslag opgesteld.

De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben in beide zaken een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partijen hebben telkens een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2013.

VII-38.658 & VII-38.657-2/24

Kamervoorzitter Luc Hellin heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Angela Piscione, die loco advocaat Steven Van Geeteruyen verschijnt voor de verzoekende partijen in beide zaken, advocaat Deborah Smets, die loco advocaten Steve Ronse en Gilles Dewulf verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Eva Pauwels, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur Ronny Vercruyssen heeft advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De tussenkomende partij verkreeg in 2009 twee milieuvergunningen, aflopend op 9 juli 2029, van de deputatie van de provincie Limburg voor de exploitatie van een installatie voor het torrificeren van biomassa, bestaande uit houtsnippers afkomstig uit de bosbouw. De exploitatie heeft een aanvang genomen in september 2010.

3.2. Op 22 juni 2011 dient zij een aanvraag in voor het veranderen van de vergunde inrichting. Zij wenst een vergunning te verkrijgen voor het torrificeren van maximaal 95 ton/dag diverse, niet gevaarlijke afvalstoffen, met name SRF (Solid Recovered Fuel).

Tijdens het openbaar onderzoek worden 122 bezwaren ingediend.

VII-38.658 & VII-38.657-3/24

De afdeling Milieuvergunningen, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (hierna : OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (hierna : VMM) en de Provinciale Milieuvergunningscommissie brengen een ongunstig advies uit. Ook de stad Dilsen-Stokkem brengt een negatief advies uit.

3.3. De deputatie van de provincie Limburg weigert op 21 december 2011 de gevraagde milieuvergunning.

3.4. Tegen deze weigeringsbeslissing dient de tussenkomende partij op 3 januari 2012 administratief beroep in bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Volgende adviezen worden uitgebracht in graad van beroep :

- OVAM adviseert de aanvraag ongunstig op 15 februari 2012; - het advies van de afdeling Ecologisch Toezicht van de VMM van 16 februari 2012 is initieel ongunstig, maar er wordt een voorwaardelijk aanvullend gunstig advies verstrekt op 19 maart 2012; - de dienst Milieueffectenrapportage (hierna : dienst MER) verstrekt een subadvies op 5 maart 2012, een aanvullend subadvies op 14 maart 2012 en een verduidelijkende nota op 21 maart 2012; - de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie verstrekt op 14 maart 2012 een ongunstig advies; - de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid adviseert op 15 maart 2012 gunstig.

3.5. De Gewestelijke Milieuvergunningscommissie (hierna : GMVC) verleent op 20 maart 2012 een ongunstig advies, dat luidt als volgt :

"(…) 8. MOTIVERING VAN DE BESLISSING WAT BETREFT DE AANVAARDBAARHEID VAN DE HINDER (= VERSLAG VAN HET ONDERZOEK)

VII-38.658 & VII-38.657-4/24

Overwegende dat het hier een inrichting voor de productie van een vaste brandstof op basis van zuivere biomassastromen betreft;

Overwegende dat men met deze aanvraag het gebruik van een niet-gevaarlijke afvalstromen als grondstof wenst in te zetten in plaats van de zuivere biomassa; dat voornamelijk Solid Recoverd Fuel (SRF, gedroogde en verkleinde plastics, rubbers, papier, karton, textiel, hout en biomassa-achtige restanten van huishoudelijk afval) ingezet zal worden;

Overwegende dat het beroep ingediend door de exploitant betrekking heeft op het weigeren van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van een vaste brandstof;

Overwegende dat de deputatie de vergunning weigerde om volgende redenen:

- er zijn heel wat problemen met de voorbehandeling van de biomassa; - er is onduidelijkheid of men nu alleen SRF zal verwerken of dat men ook nog biomassa zal verwerken; - er wordt geen garantie gegeven dat de voorbehandelingsinstallatie aangepakt zal worden; - in het dossier is niet aangegeven hoe men de geluidsproblematiek van de maalinstallatie en bijhorende transportband, de stofproblematiek (cyclonen) en de geurproblematiek zal aanpakken; - het evaluatierapport inzake luchtemissies (zoals opgelegd in een bijzondere voorwaarde in de basisvergunning) werd niet aan het dossier toegevoegd; men heeft hier dus geen informatie over; - de aard en oorsprong van SRF is niet gekend en bijgevolg is bij een calamiteit met de rookgasbehandeling onduidelijk welke stoffen er in de lucht terechtkomen; - OVAM heeft veel vragen over de huidige werking van de installatie; de inhoud van het register stemt niet overeen met de inhoud van de bijzondere voorwaarde in de basisvergunning:

- de MER-drempel voor het fysisch-chemisch behandelen en verbranden van afvalstoffen is ruim overschreden; OVAM is van mening dat de installatie MER-plichtig is;

Overwegende dat in een straal van 100 m rondom de perceelsgrens van de inrichting circa 1 woning, een tweewoonst is gelegen; dat deze woning op circa 80 m van de perceelsgrens van de inrichting ligt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 122 bezwaren werden ingediend die betrekking hebben op stofhinder, geurhinder, geluidshinder, brandgevaar, luchtverontreiniging, niet voldoen van de voorwaarde van de huidige vergunning, lichthinder, onduidelijkheid inputstromen en natuur;

Overwegende dat er zeer veel klachten zijn binnengekomen bij milieu-inspectie;

Overwegende dat het bedrijf op dit moment biomassa verwerkt tot een hoogcalorische vaste brandstof via torrefactie; dat er 2 productielijnen vergund zijn, waarvan één operationeel is; dat aan het torrefactieproces niets wijzigt;

Overwegende dat bij het torrefactieproces de inputstroom via een transportsysteem in een indirecte verhitte draaitrommelreactor met gasafdichting wordt gebracht; dat de draaitrommelreactor voorzien is van een gas inertiseer systeem (stikstof); dat in de reactor onder zuurstofvrije

VII-38.658 & VII-38.657-5/24

omstandigheden de biomassa bij een temperatuur van 260°C - 330°C omgezet wordt in een koolstofgranulaat; dat bij deze omzetting brandbare procesgassen ontstaan, die met behulp van een naverbrander worden verbrand; dat de hierbij vrijkomende warmte wordt gebruikt voor de energievoorziening van het torrefactieproces (op temperatuur houden van de reactor); dat het gevormde product (Torr coal) ingezet wordt als vervangende brandstof voor steenkool;

MER-plicht

Overwegende dat rubriek 11 b) van bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage van 10 december 2004 het volgende stelt:

- installaties verwijdering van afval: verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een verbrandingsinstallatie, met uitzondering van biomassa-afval, met een capaciteit van 50 ton per dag tot en met 100 ton per dag;

dat deze rubriek de omzetting betreft van de rubriek 11 b) (installaties voor de verwijdering van afval (niet onder bijlage I vallende projecten) van bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;

Overwegende dat de definitie van 'verbrandingsinstallatie' volgens titel II van het VLAREM de volgende is: 'elke technische inrichting die voor de verbranding van afvalstoffen door oxidatie wordt gebruikt, met inbegrip van voorbehandeling, pyrolyse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT