Décision judiciaire de Raad van State, 4 novembre 2013

Date de Résolution 4 novembre 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 225.329 van 4 november 2013 in de zaak A. 210.368/XII-7478

In zake: de BVBA AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Koen Geelen en Wouter Moonen kantoor houdend te 3500 Hasselt Gouverneur Roppesingel 131 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frederik Vandendriessche, Ian Arnouts en Rozanne Vander Hulst kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 4 oktober 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het besluit van [het] Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen op ongekende datum waarbij aan de ‘Elec DVC nv’ een overheidsopdracht wordt toegewezen met als voorwerp ‘Fonteinen – Vernieuwingswerken, aanpassingswerken en vervanging van de installaties – Onderhoud en het in volmaakte staat van werking houden’”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  XII-7478-1/10

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2013, om 11.00 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Wouter Moonen, advocaat Joost Bosquet, loco advocaat Koen Geelen, die verschijnen voor de verzoekende partij, en advocaat Ian Arnouts, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een openbare aanbesteding voor aanneming van werken uit met als voorwerp ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Fonteinen – Vernieuwingswerken, aanpassingswerken en vervanging van de installaties – Onderhoud en het in volmaakte staat van werking houden’.

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 27 februari 2013.

  3.2. De opdracht wordt beheerst door het bijzonder bestek BMB/DGE-DBO/2012.0397. De totale uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 637.579,25 euro, btw inbegrepen.

  In het bijzonder bestek wordt aangaande de administratieve voorwaarden –kwalitatieve selectie– het volgende vermeld:

  XII-7478-2/10

  “De inschrijver moet beantwoorden aan de eisen in verband met de kwalitatieve selectie, die gestaafd worden aan de hand van de volgende documenten die verplicht bij de offerte te voegen zijn: - hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor het uitvoeren van werken in de ondercategorie L1-L2, klasse 4 […]

  Technische capaciteit - de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar op het gebied van elektrische en hydraulische installaties van de openbare fonteinen, deze lijst gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden.

  Alle voornoemde documenten moeten door de inschrijvers worden ondertekend, voorzien van de vermelding ‘oprecht en waarachtig’ en bij de offerte worden gevoegd.

  De inschrijver die niet op voldoende wijze aan deze criteria voldoet zal niet geselecteerd worden.”

  3.3. De opening van de offertes vindt plaats op 26 maart 2013. Er werden drie offertes ingediend onder meer door de verzoekende partij en de nv Elec DVC.

  3.4. In het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT