Décision judiciaire de Raad van State, 1 octobre 2013

Date de Résolution 1 octobre 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.918 van 1 oktober 2013 in de zaak A. 210.169/XII-7452

In zake: de NV ATB EQUIPMENTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Claude Verheyleweghen kantoor houdend te 1785 Merchtem Kalkovenlaan 75-77 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

BPOST, NV van publiek recht bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Kathleen De hornois kantoor houdend te 1831 Diegem Berkenlaan 8A bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de NV INTERMES bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Koen Verhaegen kantoor houdend te 2970 Schilde Vloeyenbergdreef 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 11 september 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “een niet gedateerde, gemotiveerde beslissing houdende gunning van de opdracht tot aanneming van diensten inzake ijking van balansen, bijzonder bestek nr. 2012-1-083, bevattende 10 pagina’s van BPOST N.V. van publiek recht waarbij de

  XII-7452-1/15

  opdracht tot aanneming van diensten inzake ijking van balansen (bijzonder bestek nr. 2012-1-083) werd toegewezen aan de N.V. Intermes”, en tot het opleggen aan de nv van publiek recht BPOST van een dwangsom van 250.000 euro, “indien zij een raamovereenkomst zou aangaan met de NV Intermes […] die de gunning van de opdracht verkreeg”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 18 september 2013 heeft de nv Intermes gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 september 2013, om 11.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Claude Verheyleweghen, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaten Katleen De hornois en Ine Van Herck, die verschijnen voor de verwerende partij, en advocaat Stijn Schütt, die loco advocaat Koen Verhaegen verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Luc Vermeire heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7452-2/15

  III. Feiten

  3.1. Verwerende partij schrijft een onderhandelingsprocedure met bekendmaking uit voor een opdracht van diensten, met als voorwerp “(Her)ijking van balansen in het netwerk van bpost”.

  De geraamde waarde van de opdracht - volgens de aankondiging een raamovereenkomst met een looptijd van 3 jaar, bedraagt 750.000 euro, btw niet inbegrepen.

  3.2 De aankondiging van de opdracht wordt op 8 januari 2013 bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en op 19 januari 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  3.3. De nv ATB Equipments, de nv Bascules Robbe, de nv Intermes en de nv Mettler-Toledo dienen een kandidatuur in. Blijkbaar op 23 april 2013 beslist verwerende partij hen te selecteren en uit te nodigen een offerte in te dienen.

  3.4. Met een e-mail van 7 mei 2013 wordt aan de vier geselecteerde kandidaten het bijzonder bestek “inzake de gunning van de opdracht tot herijking van de balansen bij bpost” nr. 2012-1-083 meegedeeld alsook het erratum dat in artikel 1.7 f de planning met stappen van de procedure vervangt.

  Artikel 1.7 bevat de “planning van de gunningsprocedure”.

  Artikel 1.8 bepaalt de volgende gunningscriteria:

  “ TCO (Total Cost of Ownership)

  De prijs van de herijking per type balans, forfaitaire verplaatsingskosten, uurloon, andere kosten

  Voorgestelde planning en werkwijze Planning van de herijking, voorgestelde werkwijze,...

  Voorstel van dataverwerking

  Gebruiksvriendelijkheid, bridge met informatica

  50%

  30%

  20%

  XII-7452-3/15

  Opdrachtgever, overdraagbaarheid, …

  3.5 De vier geselecteerde kandidaten dienen vervolgens een offerte.

  De in artikel 1.7 van het bestek vereiste individuele presentaties van de offertes worden blijkens de nota georganiseerd op 14, 18 en 21 juni 2013. Op 27 juni 2013 worden alle inschrijvers bij e-mail dezelfde vragenlijst en landkaart met het “RSS Network & Clusters” bezorgd. Aan verzoekende partij wordt bijkomend gevraagd te bevestigen dat de voorgestelde prijs voor herijking geldt voor alle soorten balansen. Er wordt, zoals aan de andere inschrijvers, gevraagd ten laatste op donderdag 4 juli 2013 een antwoord te geven.

  De inschrijvers nv Intermes, de nv Bascules Robbe en de nv Mettler-Toledo dienen via e-mail op respectievelijk 27 juni, 2 juli en 3 juli 2013 hun antwoorden in. Verzoekende partij antwoordt pas op 8 juli 2013.

  Voordien en nadien werden met haar ook e-mails gewisseld over de planning van een vergadering.

  Intussen werd blijkbaar op grond van de ingediende offertes en ontvangen antwoorden op de vragenlijst een shortlist opgesteld en onderhandeld met de nv Intermes en de nv Mettler-Toledo. Deze dienden elk ook een BAFO in.

  Aangezien verzoekende partij niet werd opgenomen op de shortlist werd volgens de nota geen nieuwe afspraak vastgelegd.

  Bij e-mail van 12 augustus 2013 vraagt verzoekende partij of er al nieuws is en op 13 augustus 2013 antwoordt verwerende partij dat de analyse van alle offertes werd gedaan en dat in de loop van de volgende week de beslissing wordt meegedeeld.

  XII-7452-4/15

  ”.

  3.6. Dit leidt uiteindelijk tot een niet gedateerde beslissing waarbij de opdracht wordt gegund aan de nv Intermes. Daarin wordt bij de vergelijking van de offertes, bij de beoordeling van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT