Décision judiciaire de Raad van State, 16 septembre 2013

Date de Résolution16 septembre 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 224.662 van 16 september 2013 in de zaak A. 210.110/IX-8186

In zake: 1. de VZW BAIS CHINUCH SECUNDAIR 2. de VZW JESHIWAH KETANE D’CHASSIDE WIZNITZ 3. de VZW SCHOOL WIZNITZ 4. JESCHIWAH-ETZ-CHAYIM, HOGER THEOLOGISCH INSTITUUT VOOR JOODSE WETENSCHAPPEN

 1. de VZW BAIS RACHEL, GESUBSIDIEERDE VRIJE KLEUTER EN LAGERE MEISJESSCHOOL VZW

 2. de VZW TALMUD TORAH ANTWERPEN 7. de VZW MOJSDIS CHASIDE BELZE 8. de VZW SATMAR CHEIDER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Herman Buyssens en Katrien Crauwels kantoor houdend te 2600 Berchem Fruithoflaan 124 bus 4 bij wie woonplaats wordt gekozen

  tegen:

  de VLAAMSE GEMEENSCHAP bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Stijn Butenaerts kantoor houdend te 1080 Brussel Leopold II-laan 180 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 3. De vordering, ingesteld op 4 september 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

  - “het schrijven d.d. 23 augustus [2013] van de […] Administrateur-generaal, namens de Vlaamse minister bevoegd voor het beleidsdo-

  IX-8186-1/9

  mein Onderwijs en Vorming betreffende de nieuwe regelgeving over huisonderwijs”; - “De beslissing tot publicatie namens de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel van het Decreet betreffende het Onderwijs XXIII bekrachtigd op 19 juli 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2013”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met toepassing van artikel 90, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, is de zaak verwezen naar een kamer met drie leden.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 16 september 2013, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Katrien Crauwels, die verschijnt voor de verzoekende partijen en advocaat Valéry Schalenbourg, die loco advocaat Stijn Butenaerts verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een met dit arrest eensluidend ad-vies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  IX-8186-2/9

  III. Situering van de vordering

  3.1. Op 19 juli 2013 bekrachtigt de Vlaamse regering het eerder, op 10 juli 2013 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen decreet ‘betreffende het Onderwijs XXIII’.

  Het decreet bevat onder meer enkele nieuwe regels die het huisonderwijs – meer bepaald het collectief huisonderwijs – betreffen. Van belang voor verzoekende partijen is vooral, eensdeels, de verplichting voor kinderen die voor huisonderwijs kiezen, geboren in 2002, om in het schooljaar 2013-2014 ingeschreven te worden bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap om een getuigschrift basisonderwijs te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT