Décision judiciaire de Raad van State, 10 septembre 2013

Date de Résolution10 septembre 2013
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 224.586 van 10 september 2013 in de zaak A. 208.931/IX-8024

In zake : Pieter ZOET bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Christian Masson kantoor houdend te 8400 Oostende Karel Janssenslaan 33 bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D’Hooghe en Leopold Schellekens kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 27 mei 2013, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 maart 2013 uitspraak doende op het verzoek van de eisende partij [Pieter Zoet] tot het verkrijgen van een vergunning voor het begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met het oog op verkeersveiligheid”.

  De verzoeker vordert eveneens om bij wijze van voorlopige maatregel “de verwerende partij te bevelen onverwijld en uiterlijk binnen de veertien dagen na de kennisgeving van het arrest de verklaring (melding) […] te heroverwegen”.

  IX-8024-1/14

  Ten slotte vordert de verzoeker “aan de verwerende partij een dwangsom van 1.000 euro op te leggen te rekenen van de vijftiende dag na de kennisgeving van het arrest”. II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 2 september 2013.

  Staatsraad Daniël Moons heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Christian Masson, die verschijnt voor de verzoeker, en advocaat Thomas Verellen, die loco advocaat David D’Hooghe verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoeker, van Nederlandse nationaliteit, oefent sinds mei 2010 samen met twee werknemers onder de handelsnaam TB - Venlo het beroep van transportbegeleider uit. Zij beschikken daartoe over een door de Nederlandse overheid verleende aanstelling als transportbegeleider.

  IX-8024-2/14

  3.2. Op 3 januari 2013 ontvangt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, algemene directie Veiligheid en Preventie, directie Private Veiligheid, vanwege de verzoeker een aanvraag om een vergunning te verkrijgen om in België diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen te verrichten. Die aanvraag luidt als volgt:

  “Bij deze zend ik u ter inzage mijn studies die ik in NL gedaan heb voor het beroep als transportbegeleider cq verkeersregelaar.

  Ik en mede mijn personeel hebben allen deze opleiding genoten en zijn dagelijks op weg met transporten.

  Graag zou ik dan ook in aanmerking willen komen voor een vergunning met betrekking tot het begeleiden van transporten van, naar maar ook door België.”

  Bij deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd: - certificaat van vakbekwaamheid transportbegeleider uitgereikt aan de verzoeker; - certificaat van verkeersregelaar uitgereikt aan de verzoeker; - kopie identiteitskaart van de verzoeker; - kopie paspoort/identiteitskaart, rijbewijs en aanstellingspas verkeersregelaar van twee werknemers van de verzoeker; - document “opleiding transportbegeleider en verkeersregelaar” van de Transport

  Academie.

  3.3. Op 28 maart 2013 antwoordt de directie Private Veiligheid op dit verzoek. De directie verwijst vooreerst naar de voorwaarden die in België gelden voor het verkrijgen van een vergunning voor het begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

  Vervolgens deelt zij in verband met de opleiding voor het behalen van het “bekwaamheidsattest bewakingsagent – begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid” het volgende mee:

  IX-8024-3/14

  “2. Aanvraag vrijstelling opleiding:

  Uit onderzoek van uw brief (ontvangen op 03/01/2013) blijkt dat een vrijstelling wordt gevraagd voor de heren Pieter Maria Zoet, Jozef Gijsbertus van Drie en Petrus Adrianus Houtepen.

  In het kader van de opleiding tot het bekomen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid’ van 72 lesuren zoals bepaald in artikel 21bis van het koninklijk besluit van 21 december 2006, worden bovengenoemde personen vrijgesteld voor de volgende materie: - Toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken. Bovengenoemde personen worden niet vrijgesteld voor de volgende materies: - Algemene studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen en van de organisatorische omkadering waarbinnen zij optreden.

  Gelet op het specifiek statuut van de bewakingsagent en de daarmee gepaard gaande bijzondere rechten en plichten en het gegeven dat deze Belgische regelgeving niet wordt onderwezen binnen een Nederlandse opleiding, kan er geen vrijstelling worden verleend aangaande dit vak. - Psychologische conflicthantering bij verkeersagressie.

  Noch uit de informatie uit uw brief, noch uit de bij ons beschikbare en opgevraagde info blijkt dat er binnen de Nederlandse opleidingen specifieke competenties worden aangeleerd aan personen belast met begeleiding van uitzonderlijk vervoer om om te gaan met verkeersagressie tijdens hun werkzaamheden. Dit terwijl de aard van deze activiteiten nochtans inhouden dat men reëel in verkeerssituaties kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT