Décision judiciaire de Raad van State, 11 juillet 2013

Date de Résolution11 juillet 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.331 van 11 juli 2013 in de zaken A. 208.061/XII-7269 (I.) A. 208.062/XII-7270 (II.)

A. 208.063/XII-7271 (III.) A. 208.064/XII-7272 (IV.)

POLITIERAADSVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2013 TE BLANKENBERGE-ZUIENKERKE

In zake: I. Jeanine JACOBS II. Patrick KINA III. Guy DE CONINCK IV. Katrien VAN RYSSEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Eric De Ville kantoor houdend te 8370 Blankenberge Zuidlaan 14-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de beroepen

 1. Bij afzonderlijke, op 21 februari 2013 ingediende verzoekschriften, stellen Jeanine Jacobs, Patrick Kina, Guy De Coninck en Katrien Van Ryssel beroep in tegen de beslissing van 31 januari 2013 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de verkiezing, op 2 januari 2013 door de gemeenteraad van de stad Blankenberge, van de leden van de politieraad van de politiezone ‘Blankenberge-Zuienkerke’ slechts gedeeltelijk geldig wordt verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arresten nrs. 223.615 tot en met 223.618 van 28 mei 2013 is het debat in elke zaak heropend en werden deze zaken verwezen naar de gewone

  XII-7269- 1/9

  toepasselijke procedure.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft voor de vier zaken één verslag opgesteld.

  Verzoekers hebben laatste memories ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 juni 2013.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Eric De Ville, die verschijnt voor verzoekers, is gehoord.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3. Op 2 januari 2013 gaat de gemeenteraad van Blankenberge over tot de verkiezing van dertien effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad van de lokale politiezone ‘Blankenberge-Zuienkerke’, waartoe de gemeente behoort.

  Er worden vijftien kandidaat-effectieve leden voorgedragen, onder wie verzoekers, die ook verkozen worden.

  XII-7269- 2/9

  Op 31 januari 2013 beslist de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen, ambtshalve, om de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Blankenberge voor de politieraad slechts gedeeltelijk geldig te verklaren. Ambtshalve worden de namen van drie opvolgers geschrapt en dientengevolge de verkiezing niet-geldig verklaard van C. Benoot en van de verzoekers als effectieve leden.

  Gemotiveerd wordt dat S. Dedeyne, eerste en enige opvolger van C. Benoot en verzoekers, op het moment van de verkiezing niet de hoedanigheid heeft van gemeenteraadslid en derhalve niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde; zij dient bijgevolg als opvolger te worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT