Décision judiciaire de Raad van State, 20 juin 2013

Date de Résolution20 juin 2013
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 224.008 van 20 juni 2013 in de zaak A. 207.515/XII-7195

VERVALLENVERKLARING VAN HET MANDAAT VAN OCMWRAADSLID VAN ROOSDAAL

In zake: Johan LINTHOUT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk Lindemans kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partijen:

 1. Linda VAN DEN EEDE 2. Fabienne SEGERS 3. Michel HEMMERYCKX 4. Veerle STASSIJNS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 2. Het beroep, ingesteld op 28 december 2012, is gericht tegen het besluit van 20 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Vlaams-Brabant waarbij Johan Linthout ambtshalve vervallen wordt verklaard van zijn mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn te Roosdaal.

  XII-7195-1/12

  II. Verloop van de rechtspleging

 3. Linda Van den Eede, Fabienne Segers, Michel Hemmeryckx en Veerle Stassijns, belanghebbende partijen, hebben een memorie van antwoord ingediend.

  Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 juni 2013.

  Staatsraad Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Frank Judo, die loco advocaat Dirk Lindemans verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor de belanghebbende partijen, zijn gehoord.

  Auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 25 april 2012 richten de belanghebbende partijen een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de gemeenteraad van Roosdaal om kenbaar te maken dat verzoeker, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Roosdaal, volgens hen ingeschreven is op een fictief adres Gustaaf Ponchautstraat 5/A.

  Op 10 mei 2012 brengt de voorzitter van de gemeenteraad van Roosdaal de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Vlaams-Brabant op de hoogte van de ontvangen bezwaren.

  XII-7195-2/12

  Op 24 mei 2012 verzoekt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de OCMW-voorzitter om artikel 19 van het decreet van 19 december 2008 ‘betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ (hierna: OCMW-decreet) te volgen.

  Op 6 juni 2012 heeft de OCMW-voorzitter de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op de hoogte gebracht van voormeld bezwaar tegen verzoeker en daarbij meegedeeld dat artikel 19 van het OCMW-decreet niet van toepas-sing is, aangezien de situatie van verzoeker ongewijzigd is sedert de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

  Op 18 juli 2012 maakt de voorzitter van de gemeenteraad van Roosdaal aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een verslag over van de politie met betrekking tot de controle van de verblijfplaats van verzoeker, een kopie van een erfpachtovereenkomst, een historiek van woonst van verzoeker en een woonfiche van de Gustaaf Ponchautstraat 5/A.

  3.2. Op 22 augustus 2012 deelt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de voorzitters van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en verzoeker mee dat hij ingevolge het stilzitten van de OCMW-raad overeenkomstig artikel 19 van het OCMW-decreet ambtshalve zal optreden met betrek-king tot het voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en de mogelijke vervallenverklaring van het mandaat.

  Op 16 oktober 2012 verzoekt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken een bevolkingsonderzoek met betrekking tot de verblijfssituatie van verzoeker te verrichten. Op 18 december 2012 ontvangt de Raad het verslag ervan.

  3.3. Op 20 december 2012 beslist de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om verzoeker van zijn mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vervallen te verklaren.

  XII-7195-3/12

  Volgens de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werpen de door verzoeker ter hand gestelde documenten “een niet transparant beeld op van [zijn] situatie”. Het feit dat verzoeker facturen heeft betaald via zijn persoonlijke rekening, bewijst volgens de eerste rechter niet dat hij zijn hoofdverblijfplaats heeft te Roosdaal, maar enkel dat hij voorzitter is van de voetbalclub. De Raad overweegt dat het hem opvalt “hoe moeilijk Johan Linthout het heeft om elementen aan te brengen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk zijn hoofdverblijf heeft te Roosdaal”. Finaal geeft voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het verslag van de bevolkingsinspecteurs de doorslag:

  “In onderhavige zaak zijn er voldoende en nauwkeurige gegevens die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT