Décision judiciaire de Raad van State, 25 avril 2013

Date de Résolution25 avril 2013
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 223.280 van 25 april 2013 in de zaak A. 202.163/IX-7438

In zake : Alwin BRUYNOOGHE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Veerle Tollenaere en Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Emmanuel Jacubowitz kantoor houdend te 1160 Brussel Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

Angélique VANDER HAEGEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Marc Decramer kantoor houdend te 8940 Wervik Nieuwstraat 23 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 21 oktober 2011, strekt tot de nietigverklaring van: - de beslissing van de minister van Justitie vervat in de brief van 24 juni 2011 aan

  Alwin Bruynooghe om de procedure ter invulling van de betrekking van griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, die in oorsprong vacant werd op 1 juni 2009 ingevolge de pensionering van De Buck Christiane, volgens de nieuwe

  IX-7438-1/23

  procedure opnieuw op te starten, namelijk beginnende bij de procedure voor mutatie; - de beslissing van de minister van Justitie vervat in de brief van 6 oktober 2011 om het standpunt ingenomen in de voormelde brief van 24 juni 2011 te bevestigen en niet in te gaan op de vraag van Alwin Bruynooghe om benoemd te worden in de weddenschaal BJ3.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 23 januari 2013. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een verslag opgesteld.

  De verzoeker heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting van 14 januari 2013, datum waarop de zaak wordt uitgesteld, waarna de partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting van 25 maart 2013.

  Kamervoorzitter André Vandendriessche heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Tom De Sutter, die in eigen naam en loco advocaat Veerle Tollenaere verschijnt voor de verzoeker, advocaat Alexandra Vandevelde, die loco advocaat Emmanuel Jacubowitz verschijnt voor de verwerende partij, en

  IX-7438-2/23

  advocaat Marc Decramer, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 17 mei 1999 treedt de verzoeker als beambte in dienst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton te Gent. Bij ministerieel besluit van 16 juni 2003 wordt hij voorlopig benoemd tot beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent en bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt hij daar benoemd tot adjunct-griffier.

  3.2. M. Geldof treedt op 4 november 1987 als opsteller in dienst bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent. Bij koninklijk besluit van 15 december 1998 wordt zij benoemd tot adjunct-griffier en bij koninklijk besluit van 26 september 2000 tot eerstaanwezend adjunct-griffier.

  3.3. Bij wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake rechterlijke organisatie (hierna: de wet van 25 april 2007) worden de graden van adjunct-griffier en eerstaanwezend adjunct-griffier afgeschaft.

  Artikel 172 van deze wet regelt de integratie van het personeel in niveau B. Artikel 172, § 1, bepaalt dat de personen die bij de inwerkingtreding van deze wet -op 1 december 2008- titularis zijn van één van de geschrapte graden die

  IX-7438-3/23

  hierna in kolom 1 zijn opgenomen en die de wedde genieten vermeld in kolom 2 ambtshalve worden benoemd in de graad vermeld in kolom 3 met de weddeschaal vermeld in kolom 4:

  1 2 3 4 Griffier Minimumwedde:

  20 453,72

  Maximumwedde: 33 086,89

  Griffier BJ3 Minimumwedde:

  24 531,00

  Maximumwedde: 35 196,00

  Eerstaanwezend adjunct-griffier, ten minste 5 jaar benoemd in een ambt van adjunct-griffier of eerstaanwezend adjunct-griffier

  Minimumwedde:

  17 927,00

  Maximumwedde:

  30 560,17

  Griffier BJ3

  Minimumwedde:

  24 531,00

  Maximumwedde:

  35 196,00

  Adjunct-griffier Minimumwedde:

  17 258,25

  Maximumwedde:

  29 891,41

  Griffier BJ2

  Minimumwedde:

  21 731,00

  Maximumwedde:

  32 396,00

  Ingevolge deze regeling wordt de verzoeker, als adjunct-griffier, ambtshalve benoemd tot griffier met weddeschaal BJ2 en wordt M. Geldof, als eerstaanwezend adjunct-griffier die ten minste vijf jaar benoemd is, ambtshalve benoemd tot griffier met weddeschaal BJ3.

  Artikel 180 van dezelfde wet bepaalt dat de benoemings-procedures voor de vacante betrekkingen die vόόr de inwerkingtreding van de wet -1 december 2008- gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad, beëindigd worden overeenkomstig de bepalingen die op het moment van de openbaarmaking van kracht waren, maar dat het betrokken personeelslid op het moment van de benoeming onmiddellijk geïntegreerd wordt in de overeenkomstige vakklassen, graad en weddeschaal zoals bepaald in de artikelen 170 en 172.

  3.4. Op 21 november 2008 wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt dat vanaf 1 juni 2009 een betrekking van griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent vacant is.

  IX-7438-4/23

  3.5. De verzoeker stelt zich kandidaat op 26 november 2008, M. Geldof op 11 december 2008.

  3.6. Op 20 januari 2009 maakt de FOD Justitie de kandidaturen over aan de hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Gent. In die brief wordt onder meer vermeld dat er zich voor de vacante plaats van griffier (die gepubliceerd werd vόόr 1 december 2008) onder de kandidaten een eerstaanwezend adjunct-griffier bevindt die minstens 5 jaar benoemd is en dat deze kandidatuur overeenkomstig artikel 180 van het Gerechtelijk Wetboek overbodig is.

  3.7. Op 29 januari 2009 vraagt de hoofdgriffier aan de personeelsdienst van de FOD Justitie of een eerstaanwezend adjunct-griffier met minstens vijf jaar functie geen financieel voordeel heeft bij een bevordering tot griffier “nu de wedde van griffier (1928 oude stelsel) met 21 dienstjaren hoger ligt dan de nieuwe wedde BJ3”.

  Op 30 januari 2009 antwoordt de personeelsdienst dat de oude weddeschaal 1928 niet meer kan worden toegekend en enkel behouden blijft voor wie op 1 december 2008 in deze weddeschaal verloond werd voor zover deze weddeschaal voordeliger blijkt dan de weddeschaal BJ3, zodat de betrokkene blijvend verloond zal worden in weddeschaal BJ3 en het voor haar geen nut heeft om voorgedragen te worden.

  3.8. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent en de hoofdgriffier geven over beide kandidaten een “zeer gunstig” advies. De voorzitter rangschikt M. Geldof als eerste en de verzoeker als tweede. De hoofdgriffier doet het omgekeerde en motiveert deze rangschikking als volgt:

  “In de begeleidende zendbrief van 20 januari 2009 gericht aan de hoofdgriffier wordt expliciet vermeld dat onder de kandidaten zich een eerstaanwezend adjunct-griffier bevindt met ministens 5 jaar functie die zich manifesteert voor de vacante plaats. In fine wordt besloten ‘Deze kandidaturen zijn overeenkomstig art. 180 Ger. W. aldus overbodig.’

  IX-7438-5/23

  Uit een toelichting ter zake mij verstrekt per e-mail door uw diensten blijkt ‘Betrokkene zal blijvend verloond worden in BJ3 en aldus heeft het voor haar geen nut voorgedragen te worden.’

  Hoewel de kandidate mevrouw Geldof technisch-juridisch wel in aanmerking komt voor de vacature en zij normaliter als eerste kandidate zou zijn weerhouden, waardoor in haren hoofde nodeloos verwachtingen zijn gecreëerd die bij het niet in vervulling gaan tot ontgoochelingen leiden, is in acht genomen de bovenstaande elementen een voordracht van de heer Bruynooghe als eerste kandidaat en mevrouw Geldof als tweede kandidate mijn rationele keuze.”

  3.9. Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt M. Geldof benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent. Artikel 2 van het besluit bepaalt dat zij geïntegreerd wordt in de weddeschaal zoals voorzien in artikel 172 van de wet van 25 april 2007.

  3.10. Op 7 september 2009 vordert de verzoeker de nietigverklaring van voormeld koninklijk besluit van 28 juni 2009 alsook van de impliciete weigering om hem in de betrekking van griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent te benoemen.

  3.11. Bij arrest nr. 213.254 van 16 mei 2011 vernietigt de Raad van State het koninklijk besluit van 28 juni 2009 waarbij M. Geldof wordt benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent alsook de impliciete weigering om de verzoeker in die betrekking te benoemen, in de mate dat de verwerende partij bij het begeven van de betrekking aan zijn kandidatuur is voorbijgegaan.

  Wat betreft de ontvankelijkheid van het beroep in zoverre het gericht is tegen de impliciete weigering om de verzoeker te benoemen heeft de Raad van State de door de verwerende partij opgeworpen exceptie – geput uit een gebrek aan belang in hoofde van de verzoeker omdat er geen rechtsplicht bestond om hem te benoemen en een verzoeker enkel in dat geval belang heeft bij de vernietiging van een impliciete weigeringsbeslissing – op grond van de volgende overwegingen verworpen:

  IX-7438-6/23

  “6. Behalve indien een teleurgestelde kandidaat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT