Décision judiciaire de Raad van State, 14 mars 2013

Date de Résolution14 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.863 van 14 maart 2013 in de zaak A. 207.950/XII-7240

In zake: de NV DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Annelies Verlinden en Evelien De Raeymaecker kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 106 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat S. Libeer kantoor houdend te 1040 Brussel Sint-Michielslaan 55/10 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 12 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing dd. 24 december 2012 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer […] waarbij werd besloten de opdracht op basis van het Bestek L 2012 R 003 A ‘Slibruiming van de Bazeput te Kallo’ toe te wijzen aan nv Aannemingen Aertssen en derhalve niet toe te wijzen aan de nv Deme Environmental Contractors”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  XII-7240- 1/19

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 12 maart 2013, om 10.30 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten Annelies Verlinden en Evelien De Raeymaecker, die verschijnen voor de verzoekende partij, en advocaat Mathias Kirsch, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De Vlaamse Milieumaatschappij schrijft een opdracht voor de aanneming van werken uit met betrekking tot “Slibruiming van de Bazeput te Kallo” volgens bestek L 2012 R 0003 A.

  3.2. De opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 12 november 2012.

  3.3. De opdracht wordt gegund met een openbare aanbesteding en wordt geraamd op een bedrag van 1.673.430,00 euro.

  3.4. De openingszitting vindt plaats op 18 december 2012. Er worden acht offertes ingediend, btw inbegrepen:

  1) Aannemingsbedrijf Aertssen nv 2.112.568,04 euro 2) DEME International Contractors nv 2.488.213,75 euro

  XII-7240- 2/19

  3) DC Industrial nv 2.765.600,20 euro 4) Heyrman-De Roeck nv 2.964.084,37 euro 5) CEI-De Meyer 3.300.305,25 euro 6) TV Jan De Nul-Envisan 3.238.554,15 euro 7) Ghent Dredging 3.526.399,20 euro 8) ABOG nv 5.811.533,20 euro.

  De gekozen inschrijver dient de laagste offerte in voor een bedrag van 2.112.568,04 euro, btw inbegrepen, verzoekende partij dient de tweede laagste offerte in voor een bedrag van 2.488.213,75 euro, btw inbegrepen.

  3.5. Op 20 december 2012 wordt een gunningsverslag opgesteld. In het gunningsverslag wordt vermeld:

  “Onderzoek naar mogelijks abnormaal karakter van de totaalprijs en eenheidsprijzen:

  1. Totaalprijs

   Gemiddelde volgens art. 110,§4 van het K.B. van 08.01.1996 […]: 2.709.335,20 EUR 15% ondergrens: 2.709.335,20 x 0,85 = 2.302.934,92 EUR

   De bieding van de firma Aertssen ligt onder de 15% ondergrens van de inschrijvingen. De inschrijving ligt daarentegen 26,2% boven de raming (raming: 1.673.430,00 EUR). Een onderzoek op abnormale eenheidsprijzen is noodzakelijk.

  2. Eenheidsprijzen

   Bespreking van de geselecteerde posten voor het onderzoek op het mogelijks abnormaal lage karakter

   De firma Aertssen heeft lage eenheidsprijzen voor de ruiming (posten 2 en 3) en voor het transport en verwerking van het slib (posten 4 en 5). De prijzen voor de posten 2 en 3 zijn laag maar niet ongewoon en vergelijkbaar met de eenheidsprijzen die gehanteerd worden bij andere gelijkaardige aanbestedingen die het Bestuur recent aanbesteedde. Wellicht heeft ook de nabijheid van de werflocatie t.o.v. de bedrijfszetel van de firma Aertssen meegespeeld bij de scherpe prijszetting. In het licht van de raming zijn de prijzen van post 2 en 3 bovendien niet abnormaal laag.

   Posten 4 en 5 liggen ca 30% onder het gemiddelde, echter 38% boven de raming en worden daarom niet als abnormaal beschouwd. Bovendien hanteert DC Industrial voor deze posten een nog lagere prijs.

   XII-7240- 3/19

   Bespreking van de geselecteerde posten voor het onderzoek op het mogelijks abnormaal hoge karakter

   Er werden hiervoor geen posten geselecteerd.

   Conclusie

   Het bestuur besluit de totaalprijs niet als abnormaal laag te beschouwen gelet op de raming enerzijds en de inschrijvingsprijzen van de overige inschrijvers anderzijds. Bovendien is de firma Aertssen een grote firma, gespecialiseerd in grondwerken, die actief is op grote werven en derhalve zeer concurrerend kan werken.

   Besluit en voorstel

   De laagste inschrijving voldoet aan de gestelde voorwaarden en kan als regelmatig worden beschouwd. Daarom wordt voorgesteld de werken toe te wijzen aan aannemingsbedrijf Aertssen nv uit Stabroek op basis van haar inschrijving van 18 december 2012 voor een bedrag van 1.745.924,00 + 366.644,04 EUR (21% btw) = 2.112.568,04 EUR”.

   3.6. Op 24 december 2012 wordt de bestreden beslissing genomen waarbij het gunningsverslag volledig wordt onderschreven en de opdracht wordt gegund aan de nv Aannemingsbedrijf Aertssen.

   3.7. Bij aangetekende brief van 18 januari 2013 deelt verwerende partij aan verzoekende partij mee dat haar offerte niet werd gekozen. Bij aangetekende brief van dezelfde datum deelt verwerende partij aan de gekozen inschrijver, de nv Aannemingsbedrijf Aertssen, mee dat diens offerte werd gekozen.

   3.8. Bij e-mailbericht van 29 januari 2013 en aangetekende brief van ongekende datum, maar door verzoekende partij ontvangen op 31 januari 2013 deelt verwerende partij op vraag van verzoekende partij haar de gemotiveerde gunningsbeslissing en het gunningsverslag mee.

   IV. Ontvankelijkheid van de vordering

 3. Verwerende partij betwist de tijdigheid van de vordering in haar nota, maar doet ter terechtzitting afstand van de exceptie.

  XII-7240- 4/19

  V. De schorsingsvoorwaarden

  5.1. Overeenkomstig artikel 17, §§ 1 en 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan slechts tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden besloten onder de drievoudige voorwaarde dat uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is, dat ernstige middelen worden aangevoerd die de nietigverklaring van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

  5.2. Te dezen is evenwel de wet van 23 december 2009 ‘tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten’ van toepassing.

  Luidens het door voornoemde wet van 23 december 2009 in de wet van 24 december 1993, nieuw ingevoegde artikel 65/15, eerste lid, is voor de schorsing van de thans bestreden beslissingen het bewijs van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet vereist.

  Anderzijds verplicht artikel 65/15, tweede lid, verzoekende partij tot het instellen van de vordering tot schorsing volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

  Overeenkomstig artikel 65/31 gelden deze bepalingen ook voor opdrachten die de drempel voor Europese bekendmaking niet bereiken.

  Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of ernstige middelen worden aangevoerd die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

  XII-7240- 5/19

  VI. Onderzoek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT