Décision judiciaire de Raad van State, 7 mars 2013

Date de Résolution 7 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.769 van 7 maart 2013 in de zaak A. 207.903/XII-7234

In zake: de CVBA PROFIEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bram Vandromme kantoor houdend te 8500 Kortrijk Walle 113 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de GEMEENTE MEISE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ariane Van den Bergh kantoor houdend te 1861 Meise Berkenlaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

de CVBA ORNAMENT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist en Jeroen De Coninck kantoor houdend te 2000 Antwerpen Graaf Van Hoornestraat 51 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 7 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van :

  “1. de beslissing van de gemeente Meise van 29 december 2012 om de overheidsopdracht betreffende de pastorie van Meuzegem, fase II, Lot 2, ‘Conservatie en restauratie van de historische muur- en plafond-

  XII-7234- 1/18

  schilderingen in vertrek 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4 en de restauratie van het stucwerk van de schouwboezem in vertrek 0.1 & 0.3’ te gunnen aan de inschrijver Ornament, zoals eerst ter kennis gebracht van [de cvba Profiel] bij brief van 8 januari 2013 en, voor zover als nodig, het gunningsverslag van 3 december 2012, ter kennis gebracht van [de cvba Profiel] bij brief van 23 januari 2013 2. de (impliciete) beslissing van de gemeente Meise van 29 december 2012 om [deze] overheidsopdracht […] niet te gunnen aan [de cvba Profiel]”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Met een verzoekschrift van 21 februari 2013 heeft de cvba Ornament gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 maart 2013, om 11.00 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Bram Vandromme, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Ariane Van Den Bergh, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Jeroen De Coninck, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7234- 2/18

  III. Feiten

  3.1. Verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de uitvoering van werken aan de “Pastorie Meuzegem - Fase 2: Interieurrestauratie -Lot 2: Conservatie en restauratie van de historische muur- en plafondschilderingen in vertrek 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4 en de restauratie van het stucwerk van de schouwboezem in vertrek 0.1 en 0.3”. Als gunningswijze wordt gekozen voor de beperkte offerteaanvraag.

  De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 106.602,04 euro, btw niet inbegrepen.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 24 mei 2012.

  3.3. Bij beslissing van 15 oktober 2012 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Meise worden vier kandidaten geselecteerd waaronder verzoekende partij en de cvba Ornament. Deze inschrijvers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

  3.4. In het bijzonder bestek wordt bepaald dat het bestuur de regelmatige offerte kiest die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningscriteria: (1) voorstel van aanpak – werkwijze (40 punten), (2) kwaliteit en duidelijkheid van de offerte (30 punten), (3) prijs (20 punten) en (4) uitvoeringstermijn (10 punten). Aangaande het gunningscriterium ‘prijs’ wordt in het bestek voorts het volgende bepaald:

  “De laagste regelmatige offerte krijgt voor dit criterium 20 punten.

  De inschrijvers worden er opmerkzaam op gemaakt dat de wetgeving in verband met abnormale prijzen die meer dan 15% van de gemiddelde inschrijving bedragen van toepassing blijft.”

  Het bijzonder bestek verbiedt het aanbieden van varianten.

  XII-7234- 3/18

  3.5. De opening van de offertes vindt plaats op 26 november 2012. Alle vier de kandidaten hebben een offerte ingediend.

  3.6. In het verslag van nazicht van 3 december 2012 is aangaande het gunningscriterium ‘prijs’ het volgende te lezen:

  “3. INGEDIENDE INSCHRIJVINGEN VOLGENS PRIJSOFFERTE

 3. BEGGA VERMAELEN 2018 Antwerpen € 243.810,00 10

  Stelt variante voor voor 03.12 Vertrek 0.4 (muurschilderingen) € - 011.400,00 Waarbij de muurschildering niet volledig wordt vrijgelegd maar wordt geconserveerd.

  Stelt variante voor voor 03.22 Vertrek 0.3 (plafondschilderingen) € - 045.600,00

  Stelt variante voor voor 03.23 Vertrek 0.2 (muurschilderingen)

  Zij voorzien hier louter conservatie indien restauratie is er een meerprijs € 30, 00 per dm2.

  Stelt variante voor voor 03.24 Vertrek 0.2 (plafondschilderingen) € - 029.400,00 Indien alle variantes worden aanvaard brengt dit de prijs op € 157.410,00

 4. VIERING bvba 2500 Lier € 234.074,40 15

  Spreekt van een variante voor kamer 0.2 maar geeft daar geen prijs voor op.

 5. Cvba PROFIEL 8560 Wevelgem € 351.735,75 05

  Zij spreken in hun offerte van mogelijke variantes met reductie van de prijs tot gevolg maar geven die prijs niet op.

 6. ORNAMENT 2060 Antwerpen € 134.832,00 20

 7. ORNAMENT 2060 Antwerpen € 134.832,00 20 2. VIERING bvba 2500 Lier € 234.074,40 15 3. BEGGA VERMAELEN 2018 Antwerpen € 243.810,00 10 4. Cvba PROFIEL 8560 Wevelgem € 351.735,75 05

  Het bestek vermeldt dat varianten niet zijn toegelaten. Voor wat betreft de offerte van Begga Vermaelen kan dus geen rekening gehouden worden met die varianten bij de rangorde.

  INGEDIENDE INSCHRIJVINGEN NA CORRECTIE LEEMTES EN/OF REKENFOUTEN

  XII-7234- 4/18

  Geen leemtes of rekenfouten

  NR. NAAM en ADRES BEDRAG EXCL. btw 1. ORNAMENT 2060 Antwerpen € 134.832,00 20 2. VIERING bvba 2500 Lier € 234.074,40 15 3. BEGGA VERMAELEN 2018 Antwerpen € 243.810,00 10 4. Cvba PROFIEL 8560 Wevelgem € 351.735,75 05.”

  3.7. Uiteindelijk wordt in het gunningsverslag tot de volgende eindrangschikking gekomen:

  “TOTAAL: 1. ORNAMENT 2060 Antwerpen 100 3. Cvba PROFIEL 8560 Wevelgem 080 2. VIERING bvba 2500 Lier 072,5 3. BEGGA VERMAELEN 2018 Antwerpen 072,5.”

  Er wordt dan ook voorgesteld de werken te gunnen aan de cvba Ornament voor een bedrag van 134.832,00, btw niet inbegrepen.

  3.8. Met een op 5 december 2012 ter post aangetekende brief laat verwerende partij aan tussenkomende partij weten dat haar offerte met een inschrijvingsbedrag van 134.831,99 euro, btw niet inbegrepen, meer dan 15% afwijkt van het gemiddelde van de ingediende offertes. Verzoekende partij wordt dan ook verzocht om binnen 12 kalenderdagen de inschrijvingsprijs te motiveren.

  3.9. Bij brief van 6 december 2012 vraagt de raadgevend architect voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT