Décision judiciaire de Raad van State, 21 février 2013

Date de Résolution21 février 2013
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.578 van 21 februari 2013 in de zaak A. 184.763/XII-5178

In zake: de NV HOUBEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Carlos De Wolf kantoor houdend te 9680 Maarkedal Etikhovestraat 6 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

STADSONTWIKKELING HASSELT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Hugo Lamon kantoor houdend te 3500 Hasselt de Schiervellaan 23 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

1. de NV HEIJMANS BOUW 2. de NV DEMOCO samen vormend een tijdelijke handelsvennootschap bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Koen De Maeyer kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 106 en advocaat Els Empereur kantoor houdend te 2018 Antwerpen Brusselstraat 59 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 10 augustus 2007, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van 5 juni 2007 van het Autonoom

XII-5178-1/15

Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt om de opdracht voor het bouwen van een kantoorgebouw met parking te gunnen aan de tijdelijke handelsvennootschap nv Heijmans Bouw - nv Democo en van de impliciete weigeringsbeslissing om deze opdracht toe te wijzen aan de nv Houben.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 216.546 van 29 november 2011 heeft de Raad van State het debat heropend.

Verzoekende partij, verwerende partij en tussenkomende partijen hebben een aanvullende memorie ingediend.

Eerste auditeur Jos Stevens heeft een aanvullend verslag opgesteld.

Verzoekende partij en tussenkomende partijen hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 november 2012.

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Carlos De Wolf, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Hugo Lamon, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Jackie Joossen, die loco advocaten Els Empereur en Koen De Maeyer verschijnt voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

Eerste auditeur Jos Stevens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

XII-5178-2/15

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Verwerende partij schrijft eind 2006 een overheidsopdracht uit met als voorwerp “bouwen van een kantoorgebouw met parking”. De gunningswijze is de openbare aanbesteding.

De opdracht heeft betrekking op de realisatie van een kantoorgebouw met parking ter uitbreiding van het provinciehuis te Hasselt en van het aanpalende complex “Cegeka Data Center”. Het autonoom gemeentebedrijf bouwt op vraag van de provincie Limburg en Cegeka. Het gebouw zal aan de provincie worden verkocht en met Cegeka zal een onroerende leasing-overeenkomst worden gesloten met onder meer een recht van opstal voor het autonoom gemeentebedrijf.

3.2. Er worden zes inschrijvingen ontvangen. Om reden dat de prijs van de laagste regelmatige inschrijver op deze opdracht 14 % hoger is dan het bedrag van de raming beslist verwerende partij om de gunning stop te zetten.

3.3. Met een brief van 14 maart 2007 brengt verwerende partij de zes inschrijvers ervan op de hoogte dat er zal worden overgegaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van artikel 17, § 2, 1°, d), van de wet van 24 december 1993 ‘betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten’.

3.4. Er vinden contacten en besprekingen plaats tussen verwerende partij en de inschrijvers. Het doel hiervan is te komen tot kostenbesparingen in de offertes.

XII-5178-3/15

Vervolgens worden er offertes ingediend door verzoekende partij, tussenkomende partijen en de nv Antwerpse Bouwwerken.

Er wordt een gunningsverslag opgesteld. De offerte van tussenkomende partijen komt als laagste uit het onderzoek van de offertes, met een bedrag van 8.987.342,21 euro. Verzoekende partij heeft de tweede laagste offerte ingediend met 9.002.561,53 euro.

3.5. Op 5 juni 2007 beslist de raad van bestuur van verwerende partij om de opdracht te gunnen aan de thv Heijmans Bouw – Democo voor een bedrag van 8.987.342,21 euro, btw niet inbegrepen.

3.6. Met een brief van 11 juni 2007 brengt verwerende partij verzoekende partij op de hoogte van het feit dat haar offerte niet als voordeligste offerte werd beoordeeld en dat de opdracht aan een andere onderneming werd toegewezen. Op dezelfde dag worden tussenkomende partijen ervan in kennis gesteld dat de opdracht hun wordt toegewezen.

3.7. Er volgt correspondentie tussen verwerende partij en verzoekende partij over de inzage in bepaalde stukken van het administratief dossier, waaronder het gunningsverslag en zijn bijlagen. Verwerende partij weigert inzage omdat deze documenten de eenheidsprijzen van de overige inschrijvers bevatten.

3.8. Op 10 augustus 2007 stelt verzoekende partij huidig annulatieberoep in.

In de procedure voor de Raad van State legt verwerende partij bij haar memorie van antwoord het volledig administratief dossier neer, doch met onleesbaarmaking van de eenheidsprijzen van de overige inschrijvers.

XII-5178-4/15

Op verzoek van de auditeur-verslaggever om het volledig administratief dossier neer te leggen, legt verwerende partij een aanvullend administratief dossier neer, ditmaal met vermelding van de aanvankelijk weggelaten gegevens. Zij vraagt de vertrouwelijke behandeling van deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT