Décision judiciaire de Raad van State, 14 février 2013

Date de Résolution14 février 2013
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.518 van 14 februari 2013 in de zaak A. 207.413/XII-7187

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012 TE NINOVE

In zake: 1. Michel CASTEUR 2. Veerle COSYNS 3. Katie COPPENS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Devers kantoor houdend te 9000 Gent Kouter 71-72 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Roland De Rouck

Belanghebbende partij:

Rudy CORIJN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bram Vandromme kantoor houdend te 8500 Kortrijk Walle 113 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Samuel Stevens

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een verzoekschrift, ingediend op 26 december 2012, stellen Michel Casteur, Veerle Cosyns en Katie Coppens beroep in tegen de beslissing van 17 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Oost-Vlaanderen waarbij het bezwaar van Rudy Corijn tegen de

  XII-7187-1/18

  gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Ninove wordt ingewilligd en de gemeenteraadsverkiezing ongeldig wordt verklaard.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De belanghebbende partij heeft een memorie van antwoord ingediend.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2013.

  Staatsraad Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten Patrick Devers en Roland De Rouck, die verschijnen voor verzoekers en advocaten Bram Vandromme en Samuel Stevens, die verschijnen voor de belanghebbende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Er nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Ninove zes lijsten deel, waarvan de stemcijfers en het aantal behaalde zetels door het gemeentelijk hoofdstembureau als volgt worden vastgesteld:

  XII-7187-2/18

  stemcijfer aantal zetels

  lijst nr. 1 Open VLD 6.348 9 lijst nr. 2 N-VA 4.208 5 lijst nr. 4 sp.a-Groen 4.573 6 lijst nr. 7 CD&V 3.781 4 lijst nr. 8 Forza Ninove 6.894 9 lijst nr. 9 WIJ (+PVG) 214 0

  Verzoekers, respectievelijk de eerste kandidaat op lijst nr. 1, de eerste kandidate op lijst nr. 7 en de eerste kandidate op lijst nr. 4, worden allen verkozen.

  Op 13 november 2012 dient de belanghebbende partij, verkozene op lijst nr. 2, tegen de gemeenteraadsverkiezing klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Oost-Vlaanderen. Een eerste bezwaar betreft de “Onmogelijkheid stem uit te brengen door kiezers en belemmering van de kiesplicht” door de voortijdige sluiting van stembureau 24. In een tweede bezwaar wordt aangeklaagd dat er op verkiezingsdag een wagen met verkiezingspropaganda voor een CD&V-kandidate opzichtig geparkeerd stond ter hoogte van de ingang van de stembureaus 26, 27 en 28. Een derde bezwaar viseert het gebruik van verboden of gereglementeerde propaganda-middelen en ongeoorloofde beïnvloeding van de kiezer doordat Guy D'haeseleer, lijsttrekker van Forza Ninove, daags vóór de verkiezingen een Facebookbericht heeft verspreid, waarin hij de boodschap geeft dat wie zijn stem op Forza Ninove uitbrengt en dit met een foto bewijst, getrakteerd wordt.

  In zijn beslissing van 17 december 2012 bevindt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het eerste en het tweede bezwaar “op zich genomen” ongegrond, en verklaart hij de verkiezing ongeldig op grond van de aangevoerde onregelmatigheden “op zich genomen voor wat betreft de in het derde middel aangevoerde onregelmatigheid, maar ook in hun samenhang voor de drie middelen samen”.

  XII-7187-3/18

  Wat meer bepaald het derde bezwaar of middel aangaat, is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van oordeel dat de traktatie en de oproep, de verspreiding uitmaken van een geschenk in de zin van artikel 194 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011 (hierna: LPKD). Aangenomen wordt “dat, gelet op het doel van de traktatie en de omvang van de aangeboden drank, alsook het gebruik van het populaire internetmedium Facebook om dit aanbod kenbaar te maken, deze handelswijze een onrechtmatigheid uitmaakt die een schending van artikel 194 LPKD inhoudt”.

  Bovendien is, volgens de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, de onregelmatigheid van aard een verschuiving in de zetelverdeling teweeg te kunnen brengen:

  “Gelet op de zeer hoge score aan naamstemmen die de heer Guy D'haeseleer behaalde, gelet op de naamstemmen op andere lijsten en zijn eigen lijst en gelet op het eerder kleine totaalverschil tussen Forza Ninove en de Open VLD, kan niet ontkend worden dat zijn persoonlijke hoge score heeft geleid tot het hoogste aantal stemmen van diens partij Forza Ninove en dienvolgens tot haar 9 zetels in de gemeenteraad.

  Gelet op het hoge cijfer aan naamstemmen van de heer Guy D'haeseleer en de in vergelijking daarmee lagere cijfers aan naamstemmen van kandidaten van de andere partijen die na de heer Guy D'haeseleer het hoogste aantal naamstemmen behaalden, kan het hoge verschil realistisch bekeken verklaard worden door stemplichtigen die in hun stemgedrag werden overtuigd door de belofte op het verkrijgen van (onbeperkte) traktaties en drank.”

  Waar “op gerede wijze [dient] te worden aangenomen dat door de begane onregelmatigheid een heel ruim aantal stemmen naar de lijst Forza Ninove en diens kandidaten zijn gegaan”, wijl slechts 28 stemmen van die lijst naar de CD&V-lijst moeten verschuiven opdat er ten nadele van Open VLD een zetel verschuift naar CD&V, is het naar luid van de bestreden beslissing “voor realistisch” te houden “dat de laakbare handeling de zetelverdeling tussen de onderscheiden lijsten heeft beïnvloed”.

  XII-7187-4/18

  IV. Regelmatigheid van de procedure

  4. Verzoekers hebben op de memorie van antwoord gereageerd met een brief van 15 januari 2013, met bijlagen.

  Belanghebbende partij vraagt dat de brief en de stukken uit de debatten worden geweerd.

 4. Van de nieuw bezorgde informatie wordt in dit arrest geen enkel gebruik gemaakt. De vraag van belanghebbende partij mag dan ook zonder gevolg worden gelaten.

  V. Onderzoek van het verzoekschrift

  1. Eerste middel

  Standpunt van verzoeker

  6. Verzoekers voeren in een eerste middel aan dat het initiële bezwaarschrift van de belanghebbende partij bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen “geen aanduiding [bevatte] van de identiteit van de bezwaarde(n), noch van zijn/hun woonplaats, terwijl artikel 208, § 3, 3° juncto artikel 209 LPKD voorschrijft dat het bezwaar de naam en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT