Décision judiciaire de Raad van State, 14 février 2013

Date de Résolution14 février 2013
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.517 van 14 februari 2013 in de zaak A. 207.397/XII-7185

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012 TE MIDDELKERKE

In zake: 1. Jean Marie DEDECKER 2. Rosalie VERLINDE 3. Tom DEDECKER 4. Henk DIERENDONCK 5. Lieve LANDUYT 6. Chris NIVILLE 7. Wim LANDUYT 8. Diego DEMARCKE 9. Dirk DE POORTERE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Bronders kantoor houdend te 8400 Oostende Archimedesstraat 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partijen: 1. Dirk GILLIAERT 2. Liliane DEWULF bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Geert Ampe kantoor houdend te 8400 Oostende Kerkstraat 38 bij wie woonplaats wordt gekozen 3. Janna ROMMEL-OPSTAELE 4. Michel LANDUYT 5. Bart VANDEKERCKHOVE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Arnou kantoor houdend te 8210 Zedelgem Lievensstraat 12 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

XII-7185-1/9

I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een verzoekschrift, ingediend op 20 december 2012, stellen Jean Marie Dedecker, Rosalie Verlinde, Tom Dedecker, Henk Dierendonck, Lieve Landuyt, Chris Niville, Wim Landuyt, Diego Demarcke en Dirk De Poortere beroep in tegen de beslissing van 14 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie West-Vlaanderen waarbij hun bezwaar tegen de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Middelkerke wordt verworpen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De belanghebbende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Rudi Van Der Gucht heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2013.

  Staatsraad Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Bart Bronders, die verschijnt voor verzoekers en advocaten Geert Ampe en Patrick Arnou, die verschijnen voor de belanghebbende partijen, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Rudi Van Der Gucht heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  XII-7185-2/9

  III. Feiten

 3. Er nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Middelkerke zes lijsten deel, waarvan de stemcijfers en het aantal behaalde zetels door het gemeentelijk hoofdstembureau als volgt worden vastgesteld: Lijst Stemcijfer Aantal zetels Lijst nr. 1 VLD 4270 9 Lijst nr. 2 NVA 1686 2 Lijst nr. 3 Vlaams Belang 437 0 Lijst nr. 5 Lijst Dedecker 3445 7 Lijst nr. 7 CD&V 2604 5 Lijst nr. 8 Progressief Kartel 1366 2

  Verzoekers zijn allen kandidaten op lijst nr. 5. De eerste zeven verzoekers zijn verkozen als gemeenteraadslid; achtste en negende verzoeker zijn verkozen tot eerste, respectievelijk tweede opvolger. Zij dienen op 9 november 2012 bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie West-Vlaanderen een bezwaar in tegen de gemeenteraadsverkiezing.

  In dit bezwaarschrift concluderen verzoekers uit een aantal onregelmatigheden in stembureau 4 tot de mogelijkheid dat er een aantal stemmen “op een ongeldige wijze zijn bijgevoegd”. Meer bepaald kunnen stemmen zijn bijgevoegd “die in feite niet werden uitgebracht, maar in plaats van niet opgekomen kiezers, zonder geldige volmacht met bedrieglijk opzet in hun plaats zijn uitgebracht”. De kwestieuze onregelmatigheden betreffen: - “het in aanmerking nemen van niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT