Décision judiciaire de Raad van State, 31 janvier 2012

Date de Résolution31 janvier 2012
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T nr. 217.624 van 31 januari 2012 in de zaak A. 196.786/IX-6842

In zake: Heidrun LERMYTE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pascal Lahousse kantoor houdend te 2800 Mechelen Leopoldstraat 64 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46 bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij:

Hilde VAN NIEUWENHUYSE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Henk De Kesel kantoor houdend te 9000 Gent Coupure rechts 864 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 7 juni 2010, strekt tot de nietigverklaring van: - de beslissing van de leidend ambtenaar van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wegen en Verkeer (hierna: AWV) van 30 maart 2010 om zich aan te sluiten bij het advies van de directieraad van 21 januari 2010

IX-6842-1/49

over de functiespecifieke geschiktheid van Heidrun Lermyte voor de functie van projectleider ISO 9001:2000 - senior adviseur bij de stafdienst van het AWV, zoals meegedeeld bij brief van 30 maart 2010, ontvangen op 6 april 2010; - de beslissing van de leidend ambtenaar van het AWV van 31 maart 2010 om zich aan te sluiten bij het advies van de directieraad van 21 januari 2010 over de functiespecifieke geschiktheid van de verzoekster voor de functie van projectleider ISO 9001:2000 - senior adviseur bij de stafdienst van het AWV dat Heidrun Lermyte niet voldoet aan de vereiste functiespecifieke competenties voor de uitoefening van die functie, zoals meegedeeld bij brief van 8 april 2010, ontvangen op 12 april 2010; - de beslissing van 31 maart 2010 van de leidend ambtenaar van het AWV om

Hilde Van Nieuwenhuyse te bevorderen tot projectleider ISO 9001:2000 - senior adviseur bij de stafdienst van het AWV, zoals meegedeeld op 4 juni 2010.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 23 september 2010. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

Auditeur Joke Goris heeft een verslag opgesteld.

De verzoekster heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 januari 2012.

IX-6842-2/49

Staatsraad Bert Thys heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Pascal Lahousse, die verschijnt voor de verzoekster, advocaat Pieter-Jan Staelens, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Henk De Kesel, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur Joke Goris heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verzoekster, adjunct van de directeur (rang A1) bij de Vlaamse overheid, is sinds 1 mei 2007 werkzaam bij het AWV als kwaliteitsverantwoordelijke bij de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

De tussenkomende partij, eveneens adjunct van de directeur bij de Vlaamse overheid, is sinds 16 december 2000 werkzaam bij het AWV, alwaar zij vanaf 1 juni 2007 bij de stafdienst de functie uitoefent van projectleider ISO 9001:2000.

3.2. Wanneer de betrekking van projectleider ISO 9001:2000 met de graad van senior adviseur (rang A2E) vacant wordt verklaard, kandideren zij beiden in de loop van de maand juli 2009 voor deze betrekking. 3.3. De selectieprocedure bestaat uit twee fasen.

IX-6842-3/49

De eerste fase betreft de zogenaamde “ontvankelijkheidstoets”, tijdens dewelke aan de hand van het ingediende sollicitatieformulier wordt nagegaan of de betrokken kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat hij ten minste twaalf jaar relevante beroepservaring bewijst.

In de tweede fase, de zogenaamde “functiespecifieke screening”, wordt nagegaan in welke mate het profiel van de betrokken kandidaat overeenstemt met het functieprofiel dat blijkt uit de functiebeschrijving. Deze screening gebeurt aan de hand van een interne potentieelinschatting die wordt opgesteld door de lijnmanager van de betrokken kandidaat, en een selectiegesprek met een jury bestaande uit minimum drie leden, waaronder het afdelingshoofd van de afdeling waar de betrekking te begeven is en een selectiedeskundige. Tijdens het selectiegesprek peilt de jury naar de motivatie van de kandidaat en toetst zij de competenties die zijn beschreven in de functiebeschrijving, namelijk de persoonsgebonden competenties “voortdurend verbeteren”, “samenwerken”, “klantgerichtheid”, “betrouwbaarheid”, “organisatiebetrokkenheid”, “beslissen”, “organiseren”, “richting geven”, “ontwikkelen van medewerkers”, “oordeelsvorming”, “visie”, “overtuigingskracht” en “resultaatsgerichtheid”, en de vaktechnische competenties “grondige kennis en ervaring met de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001” en “zeer goede kennis van de organisatie”.

3.4. Op 27 augustus 2009 deelt het AWV aan de verzoekster mede dat uit de screening van haar kandidatuur is gebleken dat zij niet de vereiste twaalf jaar relevante beroepservaring met betrekking tot kwaliteitsmanagementsystemen en/of beleidsondersteuning bewijst en dat zij bijgevolg van verdere deelname aan de selectie wordt uitgesloten.

3.5. Uit een e-mailbericht van 8 september 2009 blijkt dat de verzoekster vanwege het AWV de kans krijgt om op basis van attesten en/of functiebeschrijvingen van haar vorige werkgevers aan te tonen dat zij relevante

IX-6842-4/49

ervaring heeft verworven inzake beleidsondersteuning. Zij krijgt daarvoor tijd tot 15 september 2009.

De verzoekster en de personeelsdirecteur van het AWV nemen vervolgens contact op met de vroegere werkgevers van de verzoekster. Op basis van de toegezonden attesten adviseert de personeelsdienst van het departement Mobiliteit en Openbare Werken op 5 oktober 2009 dat de verzoekster dertien jaar relevante ervaring bewijst.

Op 21 oktober 2009 deelt de personeelsdirecteur van het AWV aan de verzoekster mee dat haar kandidatuur verder in aanmerking wordt genomen. Eén dag vroeger heeft de verzoekster reeds een e-mailbericht ontvangen van de intern consultant HRM van het departement Mobiliteit en Openbare Werken waarbij zij wordt uitgenodigd voor het selectiegesprek dat zal plaatshebben op 27 oktober 2009.

3.6. Op 22 oktober 2009 vraagt de verzoekster aan de administrateur-generaal of het selectiegesprek niet kan worden uitgesteld, aangezien zij omwille van haar volle agenda geen mogelijkheid ziet om zich in die korte periode nog voor te bereiden.

De administrateur-generaal antwoordt haar dat alle personen die deelnemen aan de bevorderingen van de stafdienst, op dezelfde dag als zij werden ingelicht over de dag en het uur van de selectiegesprekken en dat het niet mogelijk is haar uitstel toe te staan.

3.7. Op 28 september 2009 maakt de lijnmanager van de tussenkomende partij -dit is de administrateur-generaal van het AWV- de interne potentieelinschatting van de betrokkene op. In een uitvoerig gemotiveerd verslag oordeelt hij dat de tussenkomende partij voor alle persoonsgebonden competenties het vereiste niveau heeft en dat haar inzet en motivatie in de huidige functie “sterk” zijn. Zijn eindadvies luidt dat de tussenkomende partij in staat is om in de functie

IX-6842-5/49

van projectleider ISO 9001:2000 op A2E niveau te functioneren. Hij motiveert dit advies als volgt:

“De scope van de ISO-9001:2000 certificatie dekt momenteel een deel van de activiteiten (Investeringen, Nieuwbouw en Onderhoud EM-activiteiten en algemene processen van het Agentschap).

Naast de andere al uitgeschreven processen (beleidsprocessen, ...) van de afdelingen is een aanvang gemaakt met het opstellen van de andere processen die nog niet uitgeschreven zijn. Het gaat vooral om de onderhoudsprocessen, Winterdienst, Districtswerking van de territoriale afdelingen, …

Hilde startte al met de verdere implementatie van de processen waarbij ze rekening houdt met de wijzigingen en aanpassingen in de nieuwe norm ISO 9001:2008, zodat het geheel van de processen binnen het Agentschap op basis van deze nieuwe norm aangepast en geschreven worden.

Hilde werkte al o.a. het stappenplan uit: ‘compatibel maken van bestaande beschrijvingen t.b.v. investeringen naar onderhoud, ontbrekende procedures investeringen aanmaken en afstemmen op de processen onderhoud’. In 2010-2011 is de implementatie van nog andere en de nieuwe processen specifiek voor onderhoud en de planning voor de nieuwe certificatieaudits ‘Hoofdprocessen Onderhoud’ en ‘Districtswerking’ voorzien.

Het is zeer belangrijk dat Hilde haar huidige taak en visie op vlak van kwaliteitsmanagement nl. een doorgedreven klantvriendelijkheid en het aanbieden van uitgeschreven procedures en instructies aan alle medewerkers en continu verbetering van de organisatiewerking kan verder zetten. Zij beschikt over alle nodige competenties om de stappenplannen uit te voeren en het continu borgen van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen het Agentschap te kunnen garanderen in de toekomst.

Bovendien zijn haar inzicht in de organisatiestructuur van de Vlaamse Overheid en ervaringen noodzakelijk om het algemene kwaliteitsgebeuren binnen het Agentschap verder te zetten en uit te breiden. Haar ervaring m.b.t. het algemeen- en veranderingsbeleid binnen de Vlaamse Overheid ondersteunen de opdracht om de nieuwe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT