Décision judiciaire de Raad van State, 11 juin 2008

Date de Résolution11 juin 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

"Overwegende dat de verzoekende partij in een tweede middel de schending aanvoert van de artikelen 9, derde lid, 39\/65, 39\/2, §2 en 62 van de Vreemdelingenwet, en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;Overwegende dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat aan artikel 9 van de Vreemdelingenwet een uitleg werd gegeven die er niet mee te verenigen valt, doch dat erin wordt geoordeeld dat in casu aan het begrip "uitzonderlijk" dezelfde draagwijdte werd gegeven als "buitengewoon"; dat de verzoekende partij aldus niet aantoont dat de Raad voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT