Décision judiciaire de Raad van State, 21 mai 2008

Date de Résolution21 mai 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2709 van 21 mei 2008 in de zaak A. 187.871.

In zake :

XXXXX, wonende te 2950 KAPELLEN,

Kazerneweg 35 tegen : de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE Wnd. VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Russische nationaliteit, op 14 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 8495 van 11 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op het administratief dossier, aangekomen ter griffie op 25 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, anders dan de verzoekende partij beweert, niet enkel stelt dat "verzoekster (...) niet aannemelijk (maakt) waarom zij deze stukken niet eerder kon neerleggen", maar ook dat "deze stukken, op naam van verzoeksters zoon (...) geenszins een bewijs (leveren) van verzoeksters asielrelaas en vluchtmotieven, die overigens in het kader van haar eerste asielaanvraag ongeloofwaardig bevonden werden" en dat "met betrekking tot de door verzoekster in het kader van haar tweede asielrelaas neergelegde krantenartikels (...) de bestreden beslissing er terecht op (wijst) dat deze (...) geen verband houden met verzoeksters concrete vluchtmotieven en aldus niet bewijsvoerend zijn"; dat de Raad voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT