1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 66, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk;

Gelet op de adviezen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 8 april 2011, van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 8 april 2011, van de vrederechter van het kanton Boom van 9 mei 2011, van de stafhouder van de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen van 6 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De rij betreffende het kanton Boom, van de tabel met de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT