Zesde wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes, de 21 décembre 2022

Art. 1. In artikel 40/3 van het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes, ingevoegd door de tweede wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes, wordt een paragraaf 6 ingevoegd luidend als volgt:

" § 6. Van de in § 1 bedoelde dotatie geldt 25 miljoen euro als kapitaalverhoging van skeyes om de impact van de COVID-19 pandemie te beperken en om de operationele en financiële continuïteit en draagkracht van het overheidsbedrijf te verzekeren.

skeyes boekt dit bedrag integraal op balanspost nr. 100 "Geplaatst kapitaal" in de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Handtekening

Gedaan te Brussel, op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT