Mobiliteit en Openbare Werken Waterwegen en Zeekanaal Besluit van de raad van bestuur betreffende de algemene principes ter bepaling van een perimeter voor het Recht van Voorkoop Ge

Waterwegen en Zeekanaal

Besluit van de raad van bestuur betreffende de algemene principes ter bepaling van een perimeter voor het Recht van Voorkoop

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, inzonderheid artikel 28bis ;

Gelet op het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het decreet van 25 mei 2007 betreffende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, inzonderheid artikel 2 en artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal

Gelet op de overeenkomst van 18 oktober 2007 tussen de Vlaamse Landmaatschappij - afdeling Grondenbank en het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende het ontvangen, controleren en doorsturen van aanbiedingen van het recht van voorkoop;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 22 juni 2009 tussen W&Z en het agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen betreffende het leveren en de distributie van kerndata;

Gelet op het Sigmaplan en het geactualiseerde Sigmaplan;

Gelet op het Ontwikkelingsplan Demer;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegaties van bevoegdheden, zoals herhaaldelijk gewijzigd, inzonderheid artikel 8 § 4;

Overwegende dat uit de samenlezing van hoger genoemde decreten volgt dat Waterwegen en Zeekanaal NV genoodzaakt is een perimeter te bepalen voor het Recht van Voorkoop;

Overwegende dat het om operationele en praktische redenen vereist is de bepaling van de perimeter voor het Recht van Voorkoop te beperken tot de algemene principes ervan. Dat er anders over oordelen in de praktijk welhaast zeker aanleiding zal geven tot praktische en operationele moeilijkheden;

Overwegende dat het zinvol is de perimeter te bepalen in functie van de klasse van de waterweg waaraan hij gelegen is. Dat het immers doorgaans zo is dat de behoefte van de vennootschap aan gronden voor de realisatie van haar doelstellingen in sommige of in meerdere van haar aspecten, groter is naarmate de klasse van de waterweg hoger is;

Overwegende dat ook de terreinen die de vennootschap beheert en die niet direct aan een waterweg zijn gelegen, dienen te worden opgenomen in de perimeter;

Overwegende dat het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT