Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ministerieel besluit houdende wijziging van een bescherming als monument Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011 wordt gewijzig

Ministerieel besluit houdende wijziging van een bescherming als monument

Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011 wordt gewijzigd het ministerieel besluit van 10 mei 1999 houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht van het woonhuis, atelier en omgevende tuin van kunstenaar-glazenier Michel Martens :

Artikel 1. In artikel 1, eerste streepje wordt vervangen « Het woonhuis, atelier en omgevende tuin van de kustenaar-glazenier Michel Martens, inbegrepen de zich erin bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming, met name de aanwezige meubels en kunstwerken, » door « Het woonhuis en atelier van de kustenaar-glazenier Michel Martens, met uitzondering van de uitbreiding, ontworpen door architect Paul Felix ».

Art. 2. In artikel 1, eerste streepje worden de kadastrale perceelnummers « 182K2, 182N, 182R » vervangen door het kadastrale perceelnummer « 182K2(deel) ».

Art. 3. In artikel 1 wordt de volgende paragraaf geschrapt : « De artistieke waarde wordt als volgt omschreven : als zijnde een waardevolle verzameling bestaande uit 126 representatieve kunstwerken, die op een unieke manier de evolutie van het oeuvre van de kunstenaar M. Martens weergeven, gaande van glas in lood tot spiegelsculpturen en, die worden gekenmerkt door hun integratie en hun nadrukkelijke conversatie met de omgeving, waardoor ze, eenmaal geplaatst, moeilijk kunnen weggedacht worden. »

Art. 4. In artikel 1 wordt de omschrijving van de historische, in casu architectuur-historische waarde « als zijnde een gaaf bewaarde functionalistische kunstenaarswoning-atelier, gelegen midden groene omgeving met aangepaste eigentijdse meubelen, ontworpen in de jaren 1950 door de kunstenaar zelf in samenwerking met de architect A. Degeyter (Brugge). » vervangen door wat volgt : « als zijnde een gaaf bewaarde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT