Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ministerieel besluit houdende bescherming als monument Bij ministerieel besluit van 10 juni 2011 wordt beschermd, overeenkomstig

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2011 wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 :

Wegens de historische waarde :

als monument :

de voormalige rentmeesterswoning van het kasteel van Ham met ommuurde tuin, gelegen te Steenokkerzeel (Steenokkerzeel), Van Frachenlaan 1,

bekend ten kadaster : Steenokkerzeel, 1e afdeling, sectie E, perceelnummer 350D.

Met het oog op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT