18 NOVEMBER 2010. - Besluit van het Verenigd College dat het besluit van het Verenigd College wijzigt van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

Het Verenigd College,

Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarden, artikel 11, § 1, lid 4 en 5, 6°;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen;

Gelet op het advies van de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden van de Commissie voor Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 20 april 2010;

Gelet op het advies 48.526/1/V, gegeven op 3 augustus 2010 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De artikelen 99 en 123 van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 dat de erkenningsnormen vastlegt waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen en dat de definities van groepering en fusie preciseert alsook de bijzondere normen waaraan ze moeten voldoen, worden vervangen door de volgende bepaling :

Art...1° de directeur die voor de eerste keer na de inwerkingtreding van dit besluit in functie treedt, moet, vóór zijn indiensttreding, ten minste houder zijn van een diploma van hoger niet-universitair onderwijs en een opleiding van minstens 250 uur volgen bij een universiteit of opleidingscentrum erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, een andere Gemeenschap of bevoegde Gemeenschapscommissie.

In afwijking op de eerste alinea zijn de titularissen van een kwalificatie erkend voor de uitoefening van de directeursfunctie van een rusthuis en de houders van een universitair diploma in ziekenhuisbeheer vrijgesteld van een bijkomende opleiding.

2°worden vrijgesteld van de in 1° bedoelde eisen :

a) de directeurs in functie op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, die hebben voldaan aan de toegangsvoor-waarden tot het beroep gesteld bij het besluit van het Verenigd College van 14 maart 1996 tot vaststelling van de normen waaraan de inrichtingen die bejaarden huisvesten, moeten voldoen, op de datum van inwerkingtreding...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT