Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 tot oprichting van het Observatorium van Brussel., de 8 avril 2002

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 tot oprichting van het Observatorium van Brussel, wordt vervangen door :

" Koninklijk besluit houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België. "

Art. 2. Enig artikel van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Artikel 1. De Koninklijke Sterrenwacht van België is een federale wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort. "

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2 ingevoegd luidend als volgt :

" Art. 2. § 1. De opdrachten van de Koninklijke Sterrenwacht van België hebben betrekking op de ontwikkeling en de verspreiding van de kennis op het gebied van de astronomie, de ruimtegeodesie en de interne geofysica door wetenschappelijke en dienstverlenende onderzoeksactiviteiten op te zetten, in het bijzonder op lange termijn, met betrekking tot thema's die in overleg met de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschap werden gekozen.

§ 2. De domeinen omschreven in § 1 omvatten :

- het opnemen van België in internationale referentienetwerken door de bepaling van de tijd, de nauwkeurige plaatsbepaling door de methoden van de ruimtegeodesie;

- de meting en studies van de aardrotatie en andere planeten;

- de seismologie, aardgetijden en gravimetrie;

- de astrometrie en dynamica van hemellichamen;

- de astrofysica van galactische en extragalactische objecten, met inbegrip van de fysica van steratmosferen;

- de structuur en dynamica van de zonneatmosfeer, met inbegrip van de zonneactiviteit. "

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 3 ingevoegd luidend als volgt :

" Art. 3. De Koninklijke Sterrenwacht van België moet een digitaliseringsplan opstellen dat terzelfder tijd betrekking heeft op de samenstellende delen van het patrimonium, te weten de digitalisering van de databanken, en de informatiesystemen met betrekking tot het patrimonium door de ontwikkeling van de elektronische informatie on line en off line. "

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 4 ingevoegd luidend als volgt :

" Art. 4. In de uitoefening van zijn opdrachten omschreven in artikel 2, werkt de Koninklijke Sterrenwacht van België samen met het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en met het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. "

Art. 6. Worden opgeheven voor wat betreft de Koninklijke Sterrenwacht van België :

  1. het koninklijk besluit van 31 juli 1913 betreffende het organiek reglement van de Koninklijke Sterrenwacht van België en van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1920 en 10 december 1921;

  2. het ministerieel besluit van 22 augustus 1913 betreffende het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Sterrenwacht van België en van het Koninklijk Meteorologisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT