Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen., de 14 septembre 1994

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 oktober 1993, wordt gewijzigd als volgt :

 1. De punten 7° en 8° worden vervangen door volgende bepalingen :

  " 7° Veebeslag : het geheel van een aantal runderen gehouden in een geografisch omschreven entiteit en die een duidelijk omschreven eenheid vormen op basis van de epidemiologische banden, vastgesteld dor de inspecteur-dierenarts. Er mag aan het veebeslag slechts één sanitair statuut per bepaalde ziekte worden toegekend. De localisatie van het veebeslag wordt vastgesteld op basis van het adres en de coördinaten van de geografische entiteit.

  8° Geografische entiteit : elk gebouw of complex van gebouwen dat een eenheid vormt, de erbij horende terreinen daarin begrepen, waar runderen worden gehouden of die daartoe besemd zijn. "

 2. Er wordt een punt 9° aan toegevoegd luidend als volgt :

  " 9° Sanitel : geautomatiseerd systeem voor gegevensverwerking in verband met identificatie en registratie van de runderen. "

  Art. 2. Artikel 16 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door volgende bepaling :

  " Artikel 16. § 1. Het identificatiedocument waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, bestaat uit 3 afscheurbare luiken, met name :

  luik 1, het merkluik;

  luik 2, het vertrekluik;

  luik 3, het begeleidingsdocument.

  Op elk van deze 3 luiken die zijn vastgehecht aan een strook, zijn volgende vermeldingen voorgedrukt :

  1° het werknummer;

  2° het nummer van het veebeslag.

  Bovendien zijn eveneens voorgedrukt :

  op luik 1 : de naam en het adres van de verantwoordelijke en het adres van het veebeslag;

  op luik 2 : - de naam van de verantwoordelijke;

  - het adres van het veebeslag.

  Daarnaast kan het identificatiedocument worden aangevuld met elke vermelding, voorgeschreven door de Dienst, om de sanitaire toestand, de identiteit van het dier of aan het dier gekopelde gegevens vast te stellen.

  § 2. Op de strook bevindt zich een sanitair vignet dat het begeleidingsdocument valideert wanneer het op de daartoe voorziene plaats is gekleefd. Het gevalideerde begeleidingsdocument is vanaf de ingevulde vertrekdatum gedurende 30 dagen geldig.

  Voor veebeslagen die officieel vrij van brucellose, officieel vrij van tuberculose én vrij van leucose zijn, staat het werknummer op het sanitair vignet gedrukt. Dit vignet treedt in de plaats van het attest bedoeld in artikel 40 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose. "

  Art. 3. Artikel 17 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

  " Artikel 17. § 1. Bij het merken van een rund overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 2, van dit besluit, registreert de verantwoordelijke dit rund door het invullen van de geboortedatum, het haarkleed, het geslacht en desgevallend het levensnummer op luik 1 en 3 van het overeenstemmende identificatidocument. Hij licht het Verbond in door het overmaken van het merkluik van het identificatiedocument overeenkomstig de onderrichtingen van de Dienst.

  § 2. Bij het verwijderen van een rund uit zijn veebeslag vult de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT