Koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten om ze aan te passen aan de bepalingen van Hoofdstuk VIII van Titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid., de 30 novembre 2001

Artikel 1. In artikel 35, ß 2, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, vervangen bij de wet van 26 maart 1999, worden de woorden " , inzake het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces " vervangen door de woorden " of deze bedoeld in artikel 39, ßß 1, 2 en 3 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, ".

Art. 2. Artikel 99, eerste lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, vervangen bij koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, wordt vervangen als volgt :

" De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Zij zijn evenwel niet van toepassing op de werknemers tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst krachtens hoofdstuk VIII van titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. ".

Art. 3. Artikel 104bis, ß 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 1995 en vervangen bij de wet van 25 januari 1999, wordt vervangen als volgt :

" ß 3. Van de toepassing van dit artikel zijn uitgesloten de werkgevers die de verplichtingen bedoeld in artikel 39, ßß 1, 2 en 3, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, niet nakomen. ".

Art. 4. Artikel 126 van de programmawet van 30 december 1988, vervangen bij de wet van 25 januari 1999, wordt vervangen als volgt :

" Art. 126. Van de toepassing van dit hoofdstuk zijn uitgesloten, de werkgevers die de verplichtingen bedoeld in artikel 39, ßß 1, 2 en 3, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid niet nakomen, zelfs indien dit gebeurt met toepassing van artikel 40 van voormelde wet. ".

Art. 5. Artikel 128, ß 2, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

" ß 2. De voordelen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de werknemers aangeworven met een startbaanovereenkomst krachtens hoofdstuk VIII van titel II van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. ".

Art. 6. Artikel 62 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, vervangen bij de wet van 25 januari 1999, wordt vervangen als volgt :

" Art. 62. Van de toepassing van dit hoofdstuk zijn uitgesloten, de werkgevers die de verplichtingen bedoeld in artikel 39, ßß 1, 2 en 3, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, niet nakomen. ".

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT