10 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 2753, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid :

- artikel 952, § 5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006;

- bijlage IIIquater, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 november 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Wetenschapsbeleid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bijlage IIIquater van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt met de volgende instellingen aangevuld :

- Centre hospitalier universitaire de Liège;

- Cliniques universitaires Saint-Luc;

- Musée juif de Belgique - Joods Museum van België;

- Fondation de la Mémoire contemporaine/Stichting voor de Eigentijdse Herinnering;

- Centre d'Etude, de Recherche et d'Action en Architecture-Saint-Luc de Bruxelles;

- Proefcentrum voor Sierteelt;

- Proefstation voor de Groenteteelt;

- Proefcentrum Hoogstraten;

- L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

- Institut de Pathologie génétique;

- Institut de Recherche de l'Institut supérieur industriel de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT