11 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid

De Minister van Wetenschappelijk onderzoek,

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 14 augustus 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het algemeen rijksarchief en de rijksarchieven in de provincië;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 26 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 25 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 30 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Metereologisch Instituut van België;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 22 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 1 augustus 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 1 augustus 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 21 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 26 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 30 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 augustus 2001 en 13 september 2001;

Gelet op de akkoorden van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 mei 2002 en 4 september 2002;

Gelet op de akkoorden van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 8 maart 2002 en 3 september 2002,

Besluit :

Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid worden onderverdeeld als volgt :

§ 1. Algemeen Rijksarchief :

Personeel titularis van bijzondere graden

De betrekking van industrieel ingenieur kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT