11 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het Koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 14 augustus 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 26 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 25 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 30 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 22 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 1 augustus 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 1 augustus 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 31 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 26 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 30 juli 2002 uitgebracht door het basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën gegeven op 22 augustus 2001 en op 13 september 2001;

Gelet op de akkoorden van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 mei 2002 en 4 september 2002;

Gelet op de akkoorden van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 8 maart 2002 en 3 september 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. De personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief wordt vastgesteld als volgt :

 1. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 2. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 3. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Niveau 2 tot 4

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 4. Beheerspersoneel :

  Niveau 2 tot 4

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  § 2. Bij de indiensttreding van de titularis van de hierna vermelde betrekking van § 1, zullen de personeelskredieten voor deze betrekking worden getransfereerd van de dotatie van de instelling naar de basisallocatie die de personeelskredieten voor de statutaire personeelsleden van de instelling omvatten.

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Art. 2. De personeelsformatie van het Rijksarchief in de Provinciën wordt vastgesteld als volgt :

 5. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 6. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Niveau 2 tot 4

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Art. 3. § 1. De personeelsformatie van de Koninklijke Bibliotheek van België wordt vastgesteld als volgt :

 7. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 8. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Niveau 2 +

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 9. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2 +

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Niveau 2

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Niveau 2 tot 4

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 10. Beheerspersoneel :

  Niveau 2 tot 4

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  § 2. De volgende betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  § 3. In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 mag slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen vermeld in § 2 waarvoor ze in de plaats komen, afgeschaft worden door de afvloeiing van de titularissen die ze bekleden.

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Art. 4. § 1. De personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie wordt vastgesteld als volgt :

 11. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 12. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1

  Voor de raadpleging van de tabel, zie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT