11 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 381 van 30 november 2002, tweede editie, dient op bl. 54270 volgende rechtzetting te worden aangebracht :

de datum van de ondertekening van bovengemeld ministerieel besluit dient te worden gelezen als volgt :

25...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT