Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid., de 11 octobre 2002

Artikel 1. § 1. De personeelsformatie van het Algemeen Rijksarchief wordt vastgesteld als volgt :

 1. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1.

  Algemeen Rijksarchivaris (trap I) 1

  Hoofd van een departement (trap II) 1

  Hoofd van een afdeling (trap III) 6

  Attache of assistent of eerstaanwezend assistent of werkleider

  of werkleider-geaggregeerde 18

 2. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1.

  Industrieel ingenieur 1

  Informaticus 1

 3. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2.

  Eerste hoofdtechnicus der vorsing 1

  Hoofdtechnicus der vorsing 3

  Niveau 2 tot 4.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 27

 4. Beheerspersoneel :

  Niveau 2 tot 4.

  Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman 2

  § 2. Bij de indiensttreding van de titularis van de hierna vermelde betrekking van § 1, zullen de personeelskredieten voor deze betrekking worden getransfereerd van de dotatie van de instelling naar de basisallocatie die de personeelskredieten voor de statutaire personeelsleden van de instelling omvatten.

  Attache of assistent of eerst aanwezend assistent of werkleider

  of werkleidergeaggregeerde 1

  Art. 2. De personeelsformatie van het Rijksarchief in de Provinciën wordt vastgesteld als volgt :

 5. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1.

  Hoofd van een departement (trap II) 2

  Hoofd van een afdeling (trap III) 11

  Attache of assistent of eerstaanwezend assistent of werkleider

  of werkleider-geaggregeerde 23

 6. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2.

  Eerste hoofdtechnicus der vorsing 2

  Hoofdtechnicus der vorsing 10

  Niveau 2 tot 4.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 31

  Art. 3. § 1. De personeelsformatie van de Koninklijke Bibliotheek van België wordt vastgesteld als volgt :

 7. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1.

  Hoofdconservator (trap I) 1

  Hoofd van een departement (trap II) 6

  Hoofd van een afdeling (trap III) 15

  Attache of assistent of eerstaanwezend assistent of werkleider

  of werkleider-geaggregeerde 17

 8. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1.

  Industrieel ingenieur 2

  Informaticus 1

  Niveau 2 +.

  Bibliothecaris 6

  Eerstaanwezend bibliothecaris

  Vertaler 2

  Eerstaanwezend vertaler

 9. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2 +.

  Gespecialiseerd technicus der vorsing 12

  Gespecialiseerd hoofdtechnicus der vorsing

  Niveau 2.

  Eerste hoofdtechnicus der vorsing 2

  Hoofdtechnicus der vorsing 16

  Niveau 2 tot 4.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 138

 10. Beheerspersoneel :

  Niveau 2 tot 4.

  Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman 4

  § 2. De volgende betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.

  Gespecialiseerd technicus der vorsing of gespecialiseerd

  hoofdtechnicus der vorsing 9

  § 3. In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 mag slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen vermeld in § 2 waarvoor ze in de plaats komen, afgeschaft worden door de afvloeiing van de titularissen die ze bekleden.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 9

  Art. 4. § 1. De personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie wordt vastgesteld als volgt :

 11. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1.

  Directeur (trap I) 1

  Hoofd van een departement (trap II) 4

  Hoofd van een afdeling (trap III) 5

  Attache of assistent of eerstaanwezend assistent of werkleider

  of werkleider-geaggregeerde 15

 12. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1.

  Industrieel ingenieur-directeur 2

  Industrieel ingenieur 5

  Informaticus 4

  Niveau 2 +.

  Calculator 4

  Eerste calculator

  Constructeur van wetenschappelijke instrumenten 11

  Eerste constructeur van wetenschappelijke instrumenten

  Programmeringsanalist 2

  Programmeur 4

 13. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2.

  Eerste hoofdtechnicus der vorsing 1

  Hoofdtechnicus der vorsing 1

  Niveau 2 tot 4.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 6

  § 2. De volgende betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.

  Calculator of eerste calculator 6

  § 3. In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 mag slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen vermeld in § 2 waarvoor ze in de plaats komen, afgeschaft worden door de afvloeiing van de titularissen die ze bekleden.

  Informaticus 1

  Programmeur 4

  § 4. Bij de indiensttreding van de titularis van de hierna vermelde betrekking van § 1, zullen de personeelskredieten voor deze betrekking worden getransfereerd van de dotatie van de instelling naar de basisallocatie die de personeelskredieten voor de statutaire personeelsleden van de instelling omvatten.

  Informaticus 1

  Art. 5. § 1. De personeelsformatie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België wordt vastgesteld als volgt :

 14. Wetenschappelijk personeel :

  Niveau 1.

  Directeur (trap I) 1

  Hoofd van een departement (trap II) 5

  Hoofd van een afdeling (trap III) 8

  Attache of assistent of eerstaanwezend assistent of werkleider

  of werkleider-geaggregeerde 20

 15. Personeel titularis van bijzondere graden :

  Niveau 1.

  Industrieel ingenieur directeur 2

  Industrieel ingenieur 5

  Informaticus 3

  Niveau 2 +.

  Weervoorspeller 12

  Eerste weervoorspeller

  Calculator 17

  Eerste calculator

  Constructeur van wetenschappelijke instrumenten 4

  Eerste constructeur van wetenschappelijke instrumenten

  Programmeringsanalist 2

  Programmeur 3

 16. Toegevoegd vorsingspersoneel :

  Niveau 2.

  Eerste hoofdtechnicus der vorsing 1

  Premier chef technicien de la recherche 1

  Hoofdtechnicus der vorsing 3

  Chef technicien de la recherche 3

  Niveau 2 tot 4.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 22

  § 2. De volgende betrekking wordt afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of

  technicus der vorsing 1

  § 3. In de hierna vermelde betrekking van § 1 mag slechts worden voorzien wanneer de betrekking vermeld in § 2 waarvoor ze in de plaats komt, afgeschaft wordt door de afvloeiing van de titularis die ze bekleed.

  Programmeur 1

  § 4. Bij de indiensttreding van de titularis van de hierna vermelde betrekking van § 1, zullen de personeelskredieten voor deze betrekking worden getransfereerd van de dotatie van de instelling naar de basisallocatie die de personeelskredieten voor de statutaire personeelsleden van de instelling omvatten.

  Attache of assistent of eerst aanwezend assistent of werkleider

  of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT