28 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op het artikel 117, §§ 1 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 2001, houdende benoeming van leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

Op de voordracht van onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Op zijn verzoek wordt eervol ontslag verleend aan de heer F. Abraham, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, als lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen.

Art. 2. De Heer E. Buyst, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT