3 SEPTEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op de artikelen 82 tot 95bis , het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 november 2001;

Op de voordracht van de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Raad van beroep bij de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden wordt vervangen door de volgende bepaling :

Artikel 4. - De functies van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT