Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars, de 31 juillet 2023

TITEL 1. - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

Art. 2. In artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 1, eerste lid, 23° :

  1. worden de woorden "en/of het produceren van artistieke werken" opgeheven;

  2. worden de woorden ", voor een maximumbedrag van 2000 EUR" vervangen door de woorden "voor maximum 30 dagen waarop dergelijke prestaties worden geleverd";

  3. de woorden "en voorzover" worden vervangen door de woorden "evenals de terugbetaling van de werkelijke kosten voor de verplaatsingen in het kader van die prestaties, voor zover";

 2. in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden ", de in het eerste lid, 23° bedoelde vergoedingen wegens het leveren van artistieke prestaties" ingevoegd tussen de woorden "vergoedingen van vrijwilligers" en de woorden "alsook de in het eerste lid, 29°, bedoelde bezoldigingen";

 3. in paragraaf 4, eerste lid, worden in de inleidende zin de woorden "en deze paragraaf" ingevoegd tussen de woorden " § 1, eerste lid, 23°, " en de woorden "moet worden verstaan";

 4. in paragraaf 4, eerste lid, wordt de bepaling onder het eerste streepje als volgt vervangen:

  "- "artistieke prestatie": de prestatie die een noodzakelijke artistieke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering binnen de domeinen van de kunsten, zijnde de beeldende en audiovisuele kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal, met uitsluiting van een artistiek-technische en een artistiek-ondersteunende prestatie. Een artistieke bijdrage wordt beschouwd als noodzakelijk wanneer zonder deze bijdrage hetzelfde artistieke resultaat niet zou worden bereikt;";

 5. in paragraaf 4, eerste lid, tweede streepje:

  1. worden de woorden "een belastingplichtige" vervangen door de woorden "een uitvoerder";

  2. worden de woorden "of het produceren van een artistiek werk in de zin van het voorgaande streepje" opgeheven;

  3. worden de woorden "de belastingplichtige" vervangen door de woorden "de uitvoerder";

 6. paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld met twee streepjes, luidende:

  "- "uitvoerder": de persoon die artistieke prestaties levert;

  - "beveiligde elektronische toepassing" de beveiligde elektronische toepassing in het kader van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT