Wet tot wijziging van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, de 5 juin 2023

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 60 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten wordt vervangen als volgt:

"Art. 60. De zekerheid bedoeld in deze afdeling wordt verstrekt door een verzekeringsovereenkomst die wordt aangegaan bij een verzekeringsonderneming die met toepassing van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen een vergunning of een toelating heeft gekregen om dit type verrichtingen uit te voeren.

De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan deze verzekeringsovereenkomst moet voldoen."

Art. 3. In titel 3, hoofdstuk 5, afdeling 1, van dezelfde wet wordt een artikel 60/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 60/1. § 1. In geval van insolventie van een organisator of van een doorverkoper die gevestigd is in België, kan de verzekeringsonderneming per kalenderjaar het totale bedrag van de verzekeringsprestaties die zij moet aanbieden aan reizigers uit hoofde van deze afdeling beperken tot honderd procent van het totale incasso van premies en bijkomende kosten van het betreffende jaar verbonden aan de verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 60, zonder acquisitiekosten en commissies.

§ 2. Wanneer de verzekeringsonderneming de bovengrens van de verzekeringsprestaties bedoeld in paragraaf 1 bereikt, verleent de Staat een tegemoetkoming:

  1. vanaf 1 januari 2023, tot een bedrag van 98 % van het surplus van het brutobedrag van de verzekeringsprestaties die de verzekeringsonderneming moet aanbieden aan reizigers uit hoofde van deze afdeling. De resterende 2 % is ten laste van de verzekeringsonderneming;

  2. vanaf 1 januari 2026, tot een bedrag van 90 % van het surplus van het brutobedrag van de verzekeringsprestaties die de verzekeringsonderneming moet aanbieden aan reizigers uit hoofde van deze afdeling. De resterende 10 % is ten laste van de verzekeringsonderneming.

    De Staat kan, op jaarbasis, geen tegemoetkoming verlenen voor een bedrag hoger dan zeventig miljoen euro zonder voorafgaande toestemming van de Europese Commissie uit hoofde van staatssteuncontrole.

    De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels van deze tegemoetkoming van de Staat.

    § 3. De verzekeringsonderneming stort aan de Staat:

  3. vanaf 1 januari 2023, een jaarlijkse anticiperende bijdrage van 9,2 % van het totale incasso van premies en bijkomende kosten van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT