Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, de 24 février 2023

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de bepaling onder 102°, wordt vervangen als volgt:

  "102° "energieopslagfaciliteit": een installatie voor de opslag van elektriciteit, bedoeld in 63° ;";

 2. het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 120°, luidende:

  "120° "grote energieopslagfaciliteit": elke energieopslagfaciliteit die via een aansluitingspunt is aangesloten op het transmissienet, op een gesloten industrieel net, of op een HVDC-systeem;";

 3. het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 121°, luidende:

  "121° "aansluitingspunt": in afwijking van de definitie bedoeld in artikel 2, tweede alinea, 15., van de Europese netwerkcode RfG, het punt waar een elektriciteitsproductie-eenheid, een energieopslagfaciliteit, een verbruiksinstallatie, een publiek distributienet, een lokaal transmissienet, een gesloten industrieel net, een gesloten distributienet, of een HVDC-systeem, met inbegrip, in voorkomend geval, van hun aansluitingsinstallaties, op het transmissienet, op een gesloten industrieel net of op een HVDC-systeem zijn aangesloten;";

 4. het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 122°, luidende:

  "122° "HVDC-systeem": een systeem zoals bedoeld in artikel 2, eerste alinea, 1., van de Europese netwerkcode HVDC;".

  Art. 3. In artikel 4, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "grote" ingevoegd tussen het woord "nieuwe" en het woord "energieopslagfaciliteiten";

 6. in paragraaf 1, derde lid, worden in de bepaling onder 2° de woorden "van installaties met een laag vermogen, tijdelijke installaties, en noodstroomgroepen die in eilandbedrijf kunnen werken" vervangen door de woorden "en exploitatie van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie met een laag vermogen en nieuwe grote energieopslagfaciliteiten met een laag vermogen";

 7. in paragraaf 6, eerste zin, wordt het woord "Energieopslagfaciliteiten" vervangen door de woorden "Grote energieopslagfaciliteiten";

 8. in paragraaf 6, in de bepaling onder 2°, wordt het woord "grote" ingevoegd tussen het woord "nieuw" en het woord "energieopslagfaciliteit".

  Art. 4. Onverminderd de wijziging krachtens artikel 3...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT