Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, de 16 février 2023

Hoofdstuk 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Art. 2. In artikel 14, § 2, eerste lid, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 3. In artikel 27, eerste lid, 1°, a), van dezelfde wet, wordt het cijfer "162, § 2" vervangen door het cijfer "163, § 2".

Art. 4. In artikel 62 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    "Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde lager is dan de voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende overheid een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht door met betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst doorgestuurd.";

  2. het tweede lid, dat het derde lid is geworden, wordt vervangen als volgt:

    "In het geval van overeenkomstig artikel 43 gesloten raamovereenkomsten maakt de aanbestedende overheid uiterlijk op 15 februari van elk jaar aan het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt de totale waarde over van de opdrachten die werden gegund op grond van dergelijke raamovereenkomsten gedurende het voorafgaande jaar. De totale waarde van deze opdrachten wordt per begunstigde onderneming opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten. De registratie van de begunstigde onderneming gebeurt op basis van haar identificatienummer, dat voor de Belgische ondernemingen overeenkomt met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aanbestedende overheden maken hiervoor gebruik van de elektronische toepassing die met dit oogmerk is ontwikkeld en ter beschikking wordt gesteld door de federale dienst bevoegd voor het digitaliseren van de processen en de transacties in verband met overheidsopdrachten.";

  3. in het derde lid, dat het vierde lid is geworden, wordt het woord "wel" opgeheven en worden de woorden "die een opdracht plaatst op basis van een dergelijk systeem" ingevoegd tussen de woorden "aanbestedende overheid" en "er voor kan kiezen";

  4. in het vijfde lid, dat het zesde lid is geworden, worden de woorden "en de vereenvoudigde aankondiging van gegunde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT