Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, de 16 décembre 2022

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de woorden "natuurlijk persoon of een rechtspersoon" worden vervangen door het woord "onderneming" en het woord "voorwerpen" wordt vervangen door het woord "goederen";

 2. de woorden ", of een deel van de activiteiten," worden ingevoegd tussen de woorden "waarvan de activiteiten" en de woorden "in essentie betrekking hebben op";

 3. het lid wordt aangevuld met de volgende zin:

  "Het authentiek karakter betekent dat het ambachtelijk product altijd de eigen aard van de ambachtsman weerspiegelt.".

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 15 april 2018, worden de woorden "in de hoedanigheid van inschrijvingsplichtige onderneming," ingevoegd tussen de woorden "die ingeschreven is" en de woorden "in de Kruispuntbank van Ondernemingen".

  Art. 4. In artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "een zelfstandige of" opgeheven.

  Art. 5. In artikel 7 van dezelfde wet worden de woorden "schriftelijke kandidatuur" vervangen door het woord "aanvraag".

  Art. 6. Artikel 8 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

  "Art. 8. De onderneming die de hoedanigheid van ambachtsman wil verwerven, dient haar aanvraag in, hetzij via een online applicatie die ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, hetzij per aangetekende zending of per e-mail gericht aan de Commissie "Ambachtslieden".".

  Art. 7. In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. in het eerste lid worden, in de eerste zin, de woorden "ontvangst van het inlichtingenformulier" vervangen door de woorden "ontvangst van de aanvraag" en worden de woorden "ingevulde inlichtingenformulier" vervangen door de woorden "volledig dossier", en worden, in de tweede zin, de woorden "het inlichtingenformulier" vervangen door de woorden "de aanvraag";

 5. in het tweede lid worden de woorden "de voorzitter van" opgeheven.

  Art. 8. In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. het eerste lid wordt vervangen als volgt:

  "De gunstige beslissing van de Commissie "Ambachtslieden" vermeldt in voorkomend geval het deel van de activiteiten van de onderneming waarvoor de erkenning wordt toegekend. Die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT