Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de 15 novembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Art. 2. Artikel 2 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wordt vervangen als volgt:

"Art. 2 - Bij deze wet worden gedeeltelijk omgezet:

 1. - Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid;

 2. - Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten;

 3. - Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep;

 4. - Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen;

 5. - Richtlijn 2019/1158/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad."

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde wet wordt het woord "geslacht" vervangen door de woorden "een door deze wet beschermd criterium."

  Art. 4. Artikel 4 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:

  "Art. 4 - Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder beschermd criterium: geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, geven van borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, sekse-kenmerken en geslachtsverandering."

  Art. 5. In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. in de bepaling onder 5° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";

 7. in de bepaling onder 6° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd criterium";

 8. in de bepaling onder 7° worden de woorden "van een bepaald geslacht" vervangen door de woorden "met een bepaald beschermd criterium";

 9. in de bepaling onder 8° worden de woorden "het geslacht" vervangen door de woorden "een beschermd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT